Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Mars 007:30:08 Cabinet Planet Sun 008:30:10
Cabinet Planet Venus 009:30:12 Cabinet Planet Mercury 010:30:14
Cabinet Planet Moon 011:30:15 Cabinet Planet Saturn 012:30:17
Cabinet Planet Jupiter 013:30:19 Cabinet Planet Mars 014:30:21
Cabinet Planet Sun 015:30:23 Cabinet Planet Venus 016:30:24
Cabinet Planet Mercury 017:30:26 Cabinet Planet Moon 018:30:28
Cabinet Planet Saturn 019:30:30 Cabinet Planet Jupiter 020:30:32
Cabinet Planet Mars 021:30:33 Cabinet Planet Sun 022:30:35
Cabinet Planet Venus 023:30:37 Cabinet Planet Mercury 024:30:39
Cabinet Planet Moon 025:30:41 Cabinet Planet Saturn 026:30:42
Cabinet Planet Jupiter 027:30:44 Cabinet Planet Mars 028:30:46
Cabinet Planet Sun 029:30:48 Cabinet Planet Venus 030:30:50

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:15:02
Sarpa (Ashlesha) 007:59:58
Mitra (Anuradha) 008:44:53
Pittar (Magha) 009:29:49
Vasu (Dhanishtha) 010:14:45
Jala (PurvaAshda) 010:59:40
Vishvedeva (UttraAshda) 011:44:36
Brahma (Abhijit) 012:29:32
Brahma (Rohini) 013:14:27
Indra (Jyestha) 013:59:23
Indragni (Vishakha) 014:44:19
Rakshasha (Moola) 015:29:15
Varun (Shatavisha) 016:14:10
Aryama (UttraPhalguni) 016:59:06
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:44:01

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:35:09
Ajapad (PurvaBhadra) 019:26:16
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:17:23
Pusha (Revathi) 021:08:30
Ashwini Kumar (Ashwini) 021:59:38
Yama (Bharani) 022:50:45
Agnee (Krittika) 023:41:52
Brahma (Rohini) 024:32:59
Chandra (Mrigashira) 025:24:06
Aditi (Punarvasu) 026:15:13
Brihspati (Pushya) 027:06:21
Vishnu (Shravana) 027:57:28
Surya (Hastha) 028:48:35
Vishvakarma (Chitra) 029:39:42
Pawan (Swati) 030:30:50

Chaughadiya

Day

Name Start
Roga 007:54:21
Udveg 009:18:35
Chanchal 010:42:50
Labh 012:07:04
Amrit 013:31:18
Kaal 014:55:33
Shubh 016:19:47
Roga 017:44:01

Night

Name Start
Kaal 019:07:16
Labh 020:31:30
Udveg 021:56:45
Shubh 023:20:59
Amrit 024:45:13
Chanchal 026:09:28
Roga 027:33:42
Kaal 028:57:56