Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Saturn 007:33:55 Cabinet Planet Jupiter 008:33:57
Cabinet Planet Mars 009:33:59 Cabinet Planet Sun 010:34:01
Cabinet Planet Venus 011:34:03 Cabinet Planet Mercury 012:34:05
Cabinet Planet Moon 013:34:07 Cabinet Planet Saturn 014:34:09
Cabinet Planet Jupiter 015:34:10 Cabinet Planet Mars 016:34:12
Cabinet Planet Sun 017:34:14 Cabinet Planet Venus 018:34:16
Cabinet Planet Mercury 019:34:18 Cabinet Planet Moon 020:34:20
Cabinet Planet Saturn 021:34:22 Cabinet Planet Jupiter 022:34:24
Cabinet Planet Mars 023:34:25 Cabinet Planet Sun 024:34:27
Cabinet Planet Venus 025:34:29 Cabinet Planet Mercury 026:34:31
Cabinet Planet Moon 027:34:33 Cabinet Planet Saturn 028:34:35
Cabinet Planet Jupiter 029:34:37 Cabinet Planet Mars 030:34:39

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:18:13
Sarpa (Ashlesha) 008:01:32
Mitra (Anuradha) 008:46:51
Pittar (Magha) 009:31:10
Vasu (Dhanishtha) 010:15:29
Jala (PurvaAshda) 010:59:48
Vishvedeva (UttraAshda) 011:44:07
Brahma (Abhijit) 012:28:26
Brahma (Rohini) 013:12:45
Indra (Jyestha) 013:57:04
Indragni (Vishakha) 014:41:23
Rakshasha (Moola) 015:25:42
Varun (Shatavisha) 016:10:01
Aryama (UttraPhalguni) 016:54:20
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:38:40

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:30:23
Ajapad (PurvaBhadra) 019:22:07
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:13:51
Pusha (Revathi) 021:05:35
Ashwini Kumar (Ashwini) 021:57:19
Yama (Bharani) 022:49:03
Agnee (Krittika) 023:40:47
Brahma (Rohini) 024:32:31
Chandra (Mrigashira) 025:24:15
Aditi (Punarvasu) 026:15:59
Brihspati (Pushya) 027:07:43
Vishnu (Shravana) 027:59:27
Surya (Hastha) 028:51:11
Vishvakarma (Chitra) 029:42:55
Pawan (Swati) 030:34:39

Chaughadiya

Day

Name Start
Kaal 007:56:59
Shubh 009:20:05
Roga 010:43:11
Udveg 012:06:16
Chanchal 013:29:22
Labh 014:52:28
Amrit 016:15:34
Kaal 017:38:40

Night

Name Start
Labh 019:01:45
Udveg 020:24:51
Shubh 021:47:57
Amrit 023:11:03
Chanchal 024:34:08
Roga 025:57:14
Kaal 027:20:20
Labh 028:43:26