Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Moon 008:19:44 Cabinet Planet Saturn 009:19:43
Cabinet Planet Jupiter 010:19:42 Cabinet Planet Mars 011:19:41
Cabinet Planet Sun 012:19:39 Cabinet Planet Venus 013:19:38
Cabinet Planet Mercury 014:19:37 Cabinet Planet Moon 015:19:36
Cabinet Planet Saturn 016:19:35 Cabinet Planet Jupiter 017:19:33
Cabinet Planet Mars 018:19:32 Cabinet Planet Sun 019:19:31
Cabinet Planet Venus 020:19:30 Cabinet Planet Mercury 021:19:29
Cabinet Planet Moon 022:19:27 Cabinet Planet Saturn 023:19:26
Cabinet Planet Jupiter 024:19:25 Cabinet Planet Mars 025:19:24
Cabinet Planet Sun 026:19:23 Cabinet Planet Venus 027:19:21
Cabinet Planet Mercury 028:19:20 Cabinet Planet Moon 029:19:19
Cabinet Planet Saturn 030:19:18 Cabinet Planet Jupiter 031:19:17

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 008:01:48
Sarpa (Ashlesha) 008:43:50
Mitra (Anuradha) 009:25:53
Pittar (Magha) 010:07:55
Vasu (Dhanishtha) 010:49:58
Jala (PurvaAshda) 011:32:00
Vishvedeva (UttraAshda) 012:14:02
Brahma (Abhijit) 012:56:05
Brahma (Rohini) 013:38:07
Indra (Jyestha) 014:20:10
Indragni (Vishakha) 015:01:12
Rakshasha (Moola) 015:44:14
Varun (Shatavisha) 016:26:17
Aryama (UttraPhalguni) 017:07:19
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:50:22

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:44:17
Ajapad (PurvaBhadra) 019:38:13
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:32:09
Pusha (Revathi) 021:26:04
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:20:00
Yama (Bharani) 023:13:56
Agnee (Krittika) 024:07:51
Brahma (Rohini) 025:01:47
Chandra (Mrigashira) 025:55:43
Aditi (Punarvasu) 026:49:38
Brihspati (Pushya) 027:43:34
Vishnu (Shravana) 028:37:30
Surya (Hastha) 029:31:25
Vishvakarma (Chitra) 030:25:21
Pawan (Swati) 031:19:17

Chaughadiya

Day

Name Start
Amrit 008:38:35
Kaal 009:57:25
Shubh 011:16:14
Roga 012:35:04
Udveg 013:53:53
Chanchal 015:12:43
Labh 016:31:32
Amrit 017:50:22

Night

Name Start
Chanchal 019:09:11
Roga 020:28:01
Kaal 021:46:50
Labh 023:05:40
Udveg 024:24:29
Shubh 025:43:19
Amrit 027:02:08
Chanchal 028:20:58