Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Saturn 007:17:30 Cabinet Planet Jupiter 008:17:27
Cabinet Planet Mars 009:17:24 Cabinet Planet Sun 010:17:21
Cabinet Planet Venus 011:17:18 Cabinet Planet Mercury 012:17:15
Cabinet Planet Moon 013:17:12 Cabinet Planet Saturn 014:17:09
Cabinet Planet Jupiter 015:17:06 Cabinet Planet Mars 016:17:03
Cabinet Planet Sun 017:17:00 Cabinet Planet Venus 018:16:57
Cabinet Planet Mercury 019:16:53 Cabinet Planet Moon 020:16:50
Cabinet Planet Saturn 021:16:47 Cabinet Planet Jupiter 022:16:44
Cabinet Planet Mars 023:16:41 Cabinet Planet Sun 024:15:38
Cabinet Planet Venus 025:16:35 Cabinet Planet Mercury 026:16:32
Cabinet Planet Moon 027:16:29 Cabinet Planet Saturn 028:16:26
Cabinet Planet Jupiter 029:16:23 Cabinet Planet Mars 030:16:20

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:06:49
Sarpa (Ashlesha) 007:56:04
Mitra (Anuradha) 008:45:19
Pittar (Magha) 009:34:34
Vasu (Dhanishtha) 010:23:49
Jala (PurvaAshda) 011:13:04
Vishvedeva (UttraAshda) 012:02:19
Brahma (Abhijit) 012:51:34
Brahma (Rohini) 013:40:49
Indra (Jyestha) 014:30:04
Indragni (Vishakha) 015:19:19
Rakshasha (Moola) 016:08:34
Varun (Shatavisha) 016:57:49
Aryama (UttraPhalguni) 017:47:04
Bhaga (PurvaPhalguni) 018:36:19

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:22:59
Ajapad (PurvaBhadra) 020:09:39
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:56:20
Pusha (Revathi) 021:42:59
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:29:39
Yama (Bharani) 023:16:19
Agnee (Krittika) 024:03:00
Brahma (Rohini) 024:49:39
Chandra (Mrigashira) 025:36:19
Aditi (Punarvasu) 026:22:59
Brihspati (Pushya) 027:09:39
Vishnu (Shravana) 027:56:20
Surya (Hastha) 028:43:00
Vishvakarma (Chitra) 029:29:40
Pawan (Swati) 030:16:19

Chaughadiya

Day

Name Start
Kaal 007:49:54
Shubh 009:22:15
Roga 010:54:36
Udveg 012:26:57
Chanchal 013:59:17
Labh 015:31:38
Amrit 017:03:59
Kaal 018:36:19

Night

Name Start
Labh 020:08:40
Udveg 021:41:01
Shubh 023:13:22
Amrit 024:45:42
Chanchal 026:18:03
Roga 027:50:24
Kaal 029:22:45
Labh 030:55:05