Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Venus 006:25:28 Cabinet Planet Mercury 007:25:27
Cabinet Planet Moon 008:25:26 Cabinet Planet Saturn 009:25:25
Cabinet Planet Jupiter 010:25:24 Cabinet Planet Mars 011:25:23
Cabinet Planet Sun 012:25:22 Cabinet Planet Venus 013:25:21
Cabinet Planet Mercury 014:25:20 Cabinet Planet Moon 015:25:19
Cabinet Planet Saturn 016:25:18 Cabinet Planet Jupiter 017:25:17
Cabinet Planet Mars 018:25:16 Cabinet Planet Sun 019:25:15
Cabinet Planet Venus 020:25:14 Cabinet Planet Mercury 021:25:13
Cabinet Planet Moon 022:25:12 Cabinet Planet Saturn 023:25:11
Cabinet Planet Jupiter 024:25:10 Cabinet Planet Mars 025:25:09
Cabinet Planet Sun 026:25:08 Cabinet Planet Venus 027:25:07
Cabinet Planet Mercury 028:25:06 Cabinet Planet Moon 029:25:04

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:20:38
Sarpa (Ashlesha) 007:15:47
Mitra (Anuradha) 008:10:55
Pittar (Magha) 009:06:04
Vasu (Dhanishtha) 010:01:12
Jala (PurvaAshda) 010:56:21
Vishvedeva (UttraAshda) 011:51:29
Brahma (Abhijit) 012:46:38
Brahma (Rohini) 013:41:46
Indra (Jyestha) 014:36:55
Indragni (Vishakha) 015:32:03
Rakshasha (Moola) 016:27:12
Varun (Shatavisha) 017:22:20
Aryama (UttraPhalguni) 018:17:29
Bhaga (PurvaPhalguni) 019:12:37

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:53:27
Ajapad (PurvaBhadra) 020:34:17
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:15:07
Pusha (Revathi) 021:55:57
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:36:46
Yama (Bharani) 023:17:36
Agnee (Krittika) 023:58:26
Brahma (Rohini) 024:39:16
Chandra (Mrigashira) 025:20:06
Aditi (Punarvasu) 026:00:55
Brihspati (Pushya) 026:41:45
Vishnu (Shravana) 027:22:35
Surya (Hastha) 028:03:25
Vishvakarma (Chitra) 028:44:15
Pawan (Swati) 029:25:04

Chaughadiya

Day

Name Start
Chanchal 007:08:53
Labh 008:52:16
Amrit 010:35:40
Kaal 012:19:04
Shubh 014:02:27
Roga 015:45:50
Udveg 017:29:14
Chanchal 019:12:37

Night

Name Start
Roga 020:56:01
Kaal 022:39:24
Labh 024:22:48
Udveg 026:06:11
Shubh 027:49:35
Amrit 029:32:58
Chanchal 031:16:22
Roga 032:59:45