Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Jupiter 008:18:52 Cabinet Planet Mars 009:18:51
Cabinet Planet Sun 010:18:50 Cabinet Planet Venus 011:18:48
Cabinet Planet Mercury 012:18:47 Cabinet Planet Moon 013:18:46
Cabinet Planet Saturn 014:18:44 Cabinet Planet Jupiter 015:18:43
Cabinet Planet Mars 016:18:42 Cabinet Planet Sun 017:18:40
Cabinet Planet Venus 018:18:39 Cabinet Planet Mercury 019:18:38
Cabinet Planet Moon 020:18:36 Cabinet Planet Saturn 021:18:35
Cabinet Planet Jupiter 022:18:34 Cabinet Planet Mars 023:18:32
Cabinet Planet Sun 024:18:31 Cabinet Planet Venus 025:18:30
Cabinet Planet Mercury 026:18:28 Cabinet Planet Moon 027:18:27
Cabinet Planet Saturn 028:18:25 Cabinet Planet Jupiter 029:18:24
Cabinet Planet Mars 030:18:23 Cabinet Planet Sun 031:18:21

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 008:01:06
Sarpa (Ashlesha) 008:43:18
Mitra (Anuradha) 009:25:30
Pittar (Magha) 010:07:42
Vasu (Dhanishtha) 010:49:54
Jala (PurvaAshda) 011:32:06
Vishvedeva (UttraAshda) 012:14:18
Brahma (Abhijit) 012:56:31
Brahma (Rohini) 013:38:43
Indra (Jyestha) 014:20:55
Indragni (Vishakha) 015:03:07
Rakshasha (Moola) 015:45:19
Varun (Shatavisha) 016:27:31
Aryama (UttraPhalguni) 017:09:43
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:51:56

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:45:41
Ajapad (PurvaBhadra) 019:39:27
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:33:13
Pusha (Revathi) 021:26:58
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:20:44
Yama (Bharani) 023:14:30
Agnee (Krittika) 024:08:16
Brahma (Rohini) 025:02:01
Chandra (Mrigashira) 025:55:47
Aditi (Punarvasu) 026:49:33
Brihspati (Pushya) 027:43:19
Vishnu (Shravana) 028:37:04
Surya (Hastha) 029:30:50
Vishvakarma (Chitra) 030:24:36
Pawan (Swati) 031:18:21

Chaughadiya

Day

Name Start
Shubh 008:38:01
Roga 009:57:09
Udveg 011:16:17
Chanchal 012:35:25
Labh 013:54:32
Amrit 015:13:40
Kaal 016:31:48
Shubh 017:51:56

Night

Name Start
Amrit 019:11:03
Chanchal 020:30:11
Roga 021:49:19
Kaal 023:08:26
Labh 024:27:34
Udveg 025:46:42
Shubh 027:05:50
Amrit 028:24:57