Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Venus 006:25:08 Cabinet Planet Mercury 007:25:08
Cabinet Planet Moon 008:25:07 Cabinet Planet Saturn 009:25:05
Cabinet Planet Jupiter 010:25:04 Cabinet Planet Mars 011:25:03
Cabinet Planet Sun 012:25:02 Cabinet Planet Venus 013:25:01
Cabinet Planet Mercury 014:25:00 Cabinet Planet Moon 015:24:59
Cabinet Planet Saturn 016:24:59 Cabinet Planet Jupiter 017:24:57
Cabinet Planet Mars 018:24:56 Cabinet Planet Sun 019:24:56
Cabinet Planet Venus 020:24:55 Cabinet Planet Mercury 021:24:54
Cabinet Planet Moon 022:24:52 Cabinet Planet Saturn 023:24:51
Cabinet Planet Jupiter 024:24:51 Cabinet Planet Mars 025:24:49
Cabinet Planet Sun 026:24:48 Cabinet Planet Venus 027:24:48
Cabinet Planet Mercury 028:24:46 Cabinet Planet Moon 029:24:45

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:20:21
Sarpa (Ashlesha) 007:15:33
Mitra (Anuradha) 008:10:45
Pittar (Magha) 009:05:57
Vasu (Dhanishtha) 010:01:09
Jala (PurvaAshda) 010:56:20
Vishvedeva (UttraAshda) 011:51:32
Brahma (Abhijit) 012:46:44
Brahma (Rohini) 013:41:56
Indra (Jyestha) 014:37:08
Indragni (Vishakha) 015:32:19
Rakshasha (Moola) 016:27:31
Varun (Shatavisha) 017:22:43
Aryama (UttraPhalguni) 018:17:55
Bhaga (PurvaPhalguni) 019:13:07

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:53:53
Ajapad (PurvaBhadra) 020:34:40
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:15:26
Pusha (Revathi) 021:56:13
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:37:00
Yama (Bharani) 023:17:46
Agnee (Krittika) 023:58:33
Brahma (Rohini) 024:39:19
Chandra (Mrigashira) 025:20:06
Aditi (Punarvasu) 026:00:52
Brihspati (Pushya) 026:41:39
Vishnu (Shravana) 027:22:26
Surya (Hastha) 028:03:12
Vishvakarma (Chitra) 028:43:59
Pawan (Swati) 029:24:45

Chaughadiya

Day

Name Start
Chanchal 007:08:39
Labh 008:52:09
Amrit 010:35:38
Kaal 012:19:08
Shubh 014:02:38
Roga 015:46:07
Udveg 017:29:37
Chanchal 019:13:07

Night

Name Start
Roga 020:56:36
Kaal 022:40:06
Labh 024:23:35
Udveg 026:07:05
Shubh 027:50:35
Amrit 029:34:04
Chanchal 031:17:34
Roga 033:01:04