Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Moon 006:49:07 Cabinet Planet Saturn 007:49:09
Cabinet Planet Jupiter 008:49:10 Cabinet Planet Mars 009:49:12
Cabinet Planet Sun 010:49:13 Cabinet Planet Venus 011:49:15
Cabinet Planet Mercury 012:49:16 Cabinet Planet Moon 013:49:18
Cabinet Planet Saturn 014:49:19 Cabinet Planet Jupiter 015:49:21
Cabinet Planet Mars 016:49:22 Cabinet Planet Sun 017:49:24
Cabinet Planet Venus 018:49:26 Cabinet Planet Mercury 019:49:27
Cabinet Planet Moon 020:49:29 Cabinet Planet Saturn 021:49:30
Cabinet Planet Jupiter 022:49:32 Cabinet Planet Mars 023:49:33
Cabinet Planet Sun 024:49:35 Cabinet Planet Venus 025:49:36
Cabinet Planet Mercury 026:49:38 Cabinet Planet Moon 027:49:39
Cabinet Planet Saturn 028:49:41 Cabinet Planet Jupiter 029:49:43

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:42:15
Sarpa (Ashlesha) 007:35:24
Mitra (Anuradha) 008:28:33
Pittar (Magha) 009:21:42
Vasu (Dhanishtha) 010:14:51
Jala (PurvaAshda) 011:08:00
Vishvedeva (UttraAshda) 012:01:09
Brahma (Abhijit) 012:54:18
Brahma (Rohini) 013:47:27
Indra (Jyestha) 014:40:36
Indragni (Vishakha) 015:33:45
Rakshasha (Moola) 016:26:54
Varun (Shatavisha) 017:20:03
Aryama (UttraPhalguni) 018:13:12
Bhaga (PurvaPhalguni) 019:06:21

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:49:15
Ajapad (PurvaBhadra) 020:32:08
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:15:02
Pusha (Revathi) 021:57:55
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:40:49
Yama (Bharani) 023:23:42
Agnee (Krittika) 024:06:35
Brahma (Rohini) 024:49:29
Chandra (Mrigashira) 025:32:22
Aditi (Punarvasu) 026:15:16
Brihspati (Pushya) 026:58:09
Vishnu (Shravana) 027:41:02
Surya (Hastha) 028:23:56
Vishvakarma (Chitra) 029:06:49
Pawan (Swati) 029:49:43

Chaughadiya

Day

Name Start
Amrit 007:28:45
Kaal 009:08:25
Shubh 010:48:04
Roga 012:27:44
Udveg 014:07:23
Chanchal 015:47:03
Labh 017:26:42
Amrit 019:06:21

Night

Name Start
Chanchal 020:46:01
Roga 022:25:41
Kaal 024:05:20
Labh 025:45:00
Udveg 027:24:39
Shubh 029:04:19
Amrit 030:43:58
Chanchal 032:23:38