Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Mars 007:20:53 Cabinet Planet Sun 008:20:50
Cabinet Planet Venus 009:20:47 Cabinet Planet Mercury 010:20:44
Cabinet Planet Moon 011:20:41 Cabinet Planet Saturn 012:20:38
Cabinet Planet Jupiter 013:20:35 Cabinet Planet Mars 014:20:32
Cabinet Planet Sun 015:20:29 Cabinet Planet Venus 016:20:26
Cabinet Planet Mercury 017:20:23 Cabinet Planet Moon 018:20:20
Cabinet Planet Saturn 019:20:16 Cabinet Planet Jupiter 020:20:13
Cabinet Planet Mars 021:20:10 Cabinet Planet Sun 022:20:07
Cabinet Planet Venus 023:20:04 Cabinet Planet Mercury 024:20:01
Cabinet Planet Moon 025:19:58 Cabinet Planet Saturn 026:19:55
Cabinet Planet Jupiter 027:19:52 Cabinet Planet Mars 028:19:49
Cabinet Planet Sun 029:19:46 Cabinet Planet Venus 030:19:43

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:09:51
Sarpa (Ashlesha) 007:58:46
Mitra (Anuradha) 008:47:40
Pittar (Magha) 009:36:35
Vasu (Dhanishtha) 010:25:29
Jala (PurvaAshda) 011:14:24
Vishvedeva (UttraAshda) 012:03:18
Brahma (Abhijit) 012:52:13
Brahma (Rohini) 013:41:07
Indra (Jyestha) 014:30:02
Indragni (Vishakha) 015:18:56
Rakshasha (Moola) 016:07:51
Varun (Shatavisha) 016:56:45
Aryama (UttraPhalguni) 017:45:40
Bhaga (PurvaPhalguni) 018:34:35

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:21:35
Ajapad (PurvaBhadra) 020:08:36
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:55:36
Pusha (Revathi) 021:42:37
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:29:37
Yama (Bharani) 023:16:38
Agnee (Krittika) 024:03:38
Brahma (Rohini) 024:50:39
Chandra (Mrigashira) 025:37:39
Aditi (Punarvasu) 026:24:40
Brihspati (Pushya) 027:11:40
Vishnu (Shravana) 027:58:41
Surya (Hastha) 028:45:41
Vishvakarma (Chitra) 029:32:42
Pawan (Swati) 030:19:43

Chaughadiya

Day

Name Start
Roga 007:52:39
Udveg 009:24:21
Chanchal 010:56:03
Labh 012:27:45
Amrit 013:59:28
Kaal 015:31:10
Shubh 017:02:52
Roga 018:34:35

Night

Name Start
Kaal 020:06:17
Labh 021:37:59
Udveg 023:09:41
Shubh 024:41:24
Amrit 026:13:06
Chanchal 027:44:48
Roga 029:16:30
Kaal 030:48:12