Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Moon 006:52:08 Cabinet Planet Saturn 007:52:05
Cabinet Planet Jupiter 008:52:03 Cabinet Planet Mars 009:52:00
Cabinet Planet Sun 010:51:57 Cabinet Planet Venus 011:51:55
Cabinet Planet Mercury 012:51:52 Cabinet Planet Moon 013:51:50
Cabinet Planet Saturn 014:51:47 Cabinet Planet Jupiter 015:51:44
Cabinet Planet Mars 016:51:42 Cabinet Planet Sun 017:51:39
Cabinet Planet Venus 018:51:36 Cabinet Planet Mercury 019:51:34
Cabinet Planet Moon 020:51:31 Cabinet Planet Saturn 021:51:29
Cabinet Planet Jupiter 022:51:26 Cabinet Planet Mars 023:51:23
Cabinet Planet Sun 024:51:21 Cabinet Planet Venus 025:51:18
Cabinet Planet Mercury 026:51:15 Cabinet Planet Moon 027:51:13
Cabinet Planet Saturn 028:51:10 Cabinet Planet Jupiter 029:51:08

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:44:02
Sarpa (Ashlesha) 007:35:54
Mitra (Anuradha) 008:27:46
Pittar (Magha) 009:19:37
Vasu (Dhanishtha) 010:11:29
Jala (PurvaAshda) 011:03:21
Vishvedeva (UttraAshda) 011:55:13
Brahma (Abhijit) 012:47:04
Brahma (Rohini) 013:38:56
Indra (Jyestha) 014:30:48
Indragni (Vishakha) 015:22:40
Rakshasha (Moola) 016:14:31
Varun (Shatavisha) 017:06:23
Aryama (UttraPhalguni) 017:58:15
Bhaga (PurvaPhalguni) 018:50:06

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:34:11
Ajapad (PurvaBhadra) 020:18:15
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:02:19
Pusha (Revathi) 021:46:23
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:30:27
Yama (Bharani) 023:14:31
Agnee (Krittika) 023:58:35
Brahma (Rohini) 024:42:39
Chandra (Mrigashira) 025:26:43
Aditi (Punarvasu) 026:10:47
Brihspati (Pushya) 026:54:51
Vishnu (Shravana) 027:38:55
Surya (Hastha) 028:22:59
Vishvakarma (Chitra) 029:07:03
Pawan (Swati) 029:51:08

Chaughadiya

Day

Name Start
Amrit 007:29:25
Kaal 009:06:39
Shubh 010:43:54
Roga 012:21:09
Udveg 013:58:23
Chanchal 015:35:37
Labh 017:12:52
Amrit 018:50:06

Night

Name Start
Chanchal 020:27:21
Roga 022:04:35
Kaal 023:41:50
Labh 025:19:04
Udveg 026:56:19
Shubh 028:33:33
Amrit 030:10:48
Chanchal 031:48:02