Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Mercury 007:49:18 Cabinet Planet Moon 008:49:20
Cabinet Planet Saturn 009:49:22 Cabinet Planet Jupiter 010:49:24
Cabinet Planet Mars 011:49:26 Cabinet Planet Sun 012:49:28
Cabinet Planet Venus 013:49:30 Cabinet Planet Mercury 014:49:32
Cabinet Planet Moon 015:49:34 Cabinet Planet Saturn 016:49:36
Cabinet Planet Jupiter 017:49:38 Cabinet Planet Mars 018:49:40
Cabinet Planet Sun 019:49:43 Cabinet Planet Venus 020:49:45
Cabinet Planet Mercury 021:49:47 Cabinet Planet Moon 022:49:49
Cabinet Planet Saturn 023:49:51 Cabinet Planet Jupiter 024:49:53
Cabinet Planet Mars 025:49:55 Cabinet Planet Sun 026:49:57
Cabinet Planet Venus 027:49:59 Cabinet Planet Mercury 028:50:01
Cabinet Planet Moon 029:50:03 Cabinet Planet Saturn 030:50:05

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:31:32
Sarpa (Ashlesha) 008:13:49
Mitra (Anuradha) 008:56:06
Pittar (Magha) 009:38:22
Vasu (Dhanishtha) 010:20:39
Jala (PurvaAshda) 011:02:56
Vishvedeva (UttraAshda) 011:45:13
Brahma (Abhijit) 012:27:29
Brahma (Rohini) 013:09:46
Indra (Jyestha) 013:52:03
Indragni (Vishakha) 014:34:20
Rakshasha (Moola) 015:16:36
Varun (Shatavisha) 015:58:53
Aryama (UttraPhalguni) 016:41:10
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:23:26

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:17:13
Ajapad (PurvaBhadra) 019:11:00
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:04:46
Pusha (Revathi) 020:58:33
Ashwini Kumar (Ashwini) 021:52:20
Yama (Bharani) 022:46:06
Agnee (Krittika) 023:39:53
Brahma (Rohini) 024:33:39
Chandra (Mrigashira) 025:27:26
Aditi (Punarvasu) 026:21:13
Brihspati (Pushya) 027:14:59
Vishnu (Shravana) 028:08:46
Surya (Hastha) 029:02:32
Vishvakarma (Chitra) 029:56:19
Pawan (Swati) 030:50:05

Chaughadiya

Day

Name Start
Labh 008:08:32
Amrit 009:27:48
Kaal 010:47:05
Shubh 012:06:21
Roga 013:25:37
Udveg 014:44:54
Chanchal 016:04:10
Labh 017:23:26

Night

Name Start
Udveg 018:42:43
Shubh 020:01:59
Amrit 021:21:16
Chanchal 022:40:32
Roga 023:59:48
Kaal 025:19:05
Labh 026:38:21
Udveg 027:57:37