Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Jupiter 006:23:46 Cabinet Planet Mars 007:23:45
Cabinet Planet Sun 008:23:44 Cabinet Planet Venus 009:23:44
Cabinet Planet Mercury 010:23:43 Cabinet Planet Moon 011:23:42
Cabinet Planet Saturn 012:23:42 Cabinet Planet Jupiter 013:23:41
Cabinet Planet Mars 014:23:40 Cabinet Planet Sun 015:23:39
Cabinet Planet Venus 016:23:39 Cabinet Planet Mercury 017:23:38
Cabinet Planet Moon 018:23:37 Cabinet Planet Saturn 019:23:37
Cabinet Planet Jupiter 020:23:36 Cabinet Planet Mars 021:23:35
Cabinet Planet Sun 022:23:34 Cabinet Planet Venus 023:23:34
Cabinet Planet Mercury 024:23:33 Cabinet Planet Moon 025:23:32
Cabinet Planet Saturn 026:23:32 Cabinet Planet Jupiter 027:23:31
Cabinet Planet Mars 028:23:30 Cabinet Planet Sun 029:23:29

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:19:13
Sarpa (Ashlesha) 007:14:40
Mitra (Anuradha) 008:10:07
Pittar (Magha) 009:05:33
Vasu (Dhanishtha) 010:01:00
Jala (PurvaAshda) 010:56:27
Vishvedeva (UttraAshda) 011:51:54
Brahma (Abhijit) 012:47:20
Brahma (Rohini) 013:42:47
Indra (Jyestha) 014:38:14
Indragni (Vishakha) 015:33:41
Rakshasha (Moola) 016:29:07
Varun (Shatavisha) 017:24:34
Aryama (UttraPhalguni) 018:20:01
Bhaga (PurvaPhalguni) 019:15:28

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:56:00
Ajapad (PurvaBhadra) 020:36:32
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:17:04
Pusha (Revathi) 021:57:36
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:38:08
Yama (Bharani) 023:18:40
Agnee (Krittika) 023:59:12
Brahma (Rohini) 024:39:45
Chandra (Mrigashira) 025:20:17
Aditi (Punarvasu) 026:00:49
Brihspati (Pushya) 026:41:21
Vishnu (Shravana) 027:21:53
Surya (Hastha) 028:02:25
Vishvakarma (Chitra) 028:42:57
Pawan (Swati) 029:23:29

Chaughadiya

Day

Name Start
Shubh 007:07:44
Roga 008:51:42
Udveg 010:35:39
Chanchal 012:19:37
Labh 014:03:35
Amrit 015:47:32
Kaal 017:31:30
Shubh 019:15:28

Night

Name Start
Amrit 020:59:25
Chanchal 022:43:23
Roga 024:27:20
Kaal 026:11:18
Labh 027:55:16
Udveg 029:39:13
Shubh 031:23:11
Amrit 033:07:09