Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Mercury 006:38:14 Cabinet Planet Moon 007:38:16
Cabinet Planet Saturn 008:38:17 Cabinet Planet Jupiter 009:38:18
Cabinet Planet Mars 010:38:20 Cabinet Planet Sun 011:38:21
Cabinet Planet Venus 012:38:23 Cabinet Planet Mercury 013:38:24
Cabinet Planet Moon 014:38:26 Cabinet Planet Saturn 015:38:27
Cabinet Planet Jupiter 016:38:29 Cabinet Planet Mars 017:38:30
Cabinet Planet Sun 018:38:32 Cabinet Planet Venus 019:38:33
Cabinet Planet Mercury 020:38:35 Cabinet Planet Moon 021:38:36
Cabinet Planet Saturn 022:38:38 Cabinet Planet Jupiter 023:38:39
Cabinet Planet Mars 024:38:41 Cabinet Planet Sun 025:38:42
Cabinet Planet Venus 026:38:44 Cabinet Planet Mercury 027:38:45
Cabinet Planet Moon 028:38:47 Cabinet Planet Saturn 029:38:48

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:32:59
Sarpa (Ashlesha) 007:27:45
Mitra (Anuradha) 008:22:31
Pittar (Magha) 009:17:17
Vasu (Dhanishtha) 010:12:03
Jala (PurvaAshda) 011:06:49
Vishvedeva (UttraAshda) 012:01:35
Brahma (Abhijit) 012:56:21
Brahma (Rohini) 013:51:07
Indra (Jyestha) 014:45:53
Indragni (Vishakha) 015:40:39
Rakshasha (Moola) 016:35:25
Varun (Shatavisha) 017:30:11
Aryama (UttraPhalguni) 018:24:57
Bhaga (PurvaPhalguni) 019:19:44

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 020:01:00
Ajapad (PurvaBhadra) 020:42:16
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:23:33
Pusha (Revathi) 022:04:49
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:46:05
Yama (Bharani) 023:27:22
Agnee (Krittika) 024:07:38
Brahma (Rohini) 024:49:54
Chandra (Mrigashira) 025:31:10
Aditi (Punarvasu) 026:12:27
Brihspati (Pushya) 026:53:43
Vishnu (Shravana) 027:35:00
Surya (Hastha) 028:16:16
Vishvakarma (Chitra) 028:57:32
Pawan (Swati) 029:38:48

Chaughadiya

Day

Name Start
Labh 007:20:54
Amrit 009:03:35
Kaal 010:46:17
Shubh 012:28:58
Roga 014:11:39
Udveg 015:54:21
Chanchal 017:37:02
Labh 019:19:44

Night

Name Start
Udveg 021:02:25
Shubh 022:45:06
Amrit 024:27:48
Chanchal 026:10:29
Roga 027:53:10
Kaal 029:35:52
Labh 031:18:33
Udveg 033:01:15