Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Mercury 007:11:10 Cabinet Planet Moon 008:11:11
Cabinet Planet Saturn 009:11:13 Cabinet Planet Jupiter 010:11:14
Cabinet Planet Mars 011:11:16 Cabinet Planet Sun 012:11:17
Cabinet Planet Venus 013:11:18 Cabinet Planet Mercury 014:11:20
Cabinet Planet Moon 015:11:21 Cabinet Planet Saturn 016:11:23
Cabinet Planet Jupiter 017:11:24 Cabinet Planet Mars 018:11:25
Cabinet Planet Sun 019:11:27 Cabinet Planet Venus 020:11:28
Cabinet Planet Mercury 021:11:30 Cabinet Planet Moon 022:11:31
Cabinet Planet Saturn 023:11:33 Cabinet Planet Jupiter 024:11:34
Cabinet Planet Mars 025:11:35 Cabinet Planet Sun 026:11:37
Cabinet Planet Venus 027:11:38 Cabinet Planet Mercury 028:11:40
Cabinet Planet Moon 029:11:41 Cabinet Planet Saturn 030:11:43

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:59:53
Sarpa (Ashlesha) 007:48:37
Mitra (Anuradha) 008:37:21
Pittar (Magha) 009:26:05
Vasu (Dhanishtha) 010:14:49
Jala (PurvaAshda) 011:03:33
Vishvedeva (UttraAshda) 011:52:17
Brahma (Abhijit) 012:41:02
Brahma (Rohini) 013:29:46
Indra (Jyestha) 014:18:30
Indragni (Vishakha) 015:07:14
Rakshasha (Moola) 015:55:58
Varun (Shatavisha) 016:44:42
Aryama (UttraPhalguni) 017:33:26
Bhaga (PurvaPhalguni) 018:22:10

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:09:29
Ajapad (PurvaBhadra) 019:56:47
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:44:05
Pusha (Revathi) 021:31:23
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:18:41
Yama (Bharani) 023:05:59
Agnee (Krittika) 023:53:17
Brahma (Rohini) 024:40:36
Chandra (Mrigashira) 025:27:54
Aditi (Punarvasu) 026:15:12
Brihspati (Pushya) 027:02:30
Vishnu (Shravana) 027:49:48
Surya (Hastha) 028:37:06
Vishvakarma (Chitra) 029:24:24
Pawan (Swati) 030:11:43

Chaughadiya

Day

Name Start
Labh 007:42:31
Amrit 009:13:54
Kaal 010:45:17
Shubh 012:16:40
Roga 013:48:02
Udveg 015:19:25
Chanchal 016:50:48
Labh 018:22:10

Night

Name Start
Udveg 019:53:33
Shubh 021:24:56
Amrit 022:56:19
Chanchal 024:27:41
Roga 025:59:04
Kaal 027:30:27
Labh 029:00:50
Udveg 030:33:12