Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Venus 008:22:52 Cabinet Planet Mercury 009:22:51
Cabinet Planet Moon 010:22:51 Cabinet Planet Saturn 011:22:50
Cabinet Planet Jupiter 012:22:49 Cabinet Planet Mars 013:22:49
Cabinet Planet Sun 014:22:48 Cabinet Planet Venus 015:22:47
Cabinet Planet Mercury 016:22:47 Cabinet Planet Moon 017:22:46
Cabinet Planet Saturn 018:22:46 Cabinet Planet Jupiter 019:22:45
Cabinet Planet Mars 020:22:44 Cabinet Planet Sun 021:22:44
Cabinet Planet Venus 022:22:43 Cabinet Planet Mercury 023:22:43
Cabinet Planet Moon 024:22:42 Cabinet Planet Saturn 025:22:41
Cabinet Planet Jupiter 026:22:41 Cabinet Planet Mars 027:22:40
Cabinet Planet Sun 028:22:39 Cabinet Planet Venus 029:22:39
Cabinet Planet Mercury 030:22:38 Cabinet Planet Moon 031:22:38

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 008:04:11
Sarpa (Ashlesha) 008:45:30
Mitra (Anuradha) 009:26:48
Pittar (Magha) 010:08:07
Vasu (Dhanishtha) 010:49:26
Jala (PurvaAshda) 011:30:45
Vishvedeva (UttraAshda) 012:12:03
Brahma (Abhijit) 012:53:22
Brahma (Rohini) 013:34:41
Indra (Jyestha) 014:15:59
Indragni (Vishakha) 014:57:18
Rakshasha (Moola) 015:38:37
Varun (Shatavisha) 016:19:55
Aryama (UttraPhalguni) 017:01:14
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:42:33

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:37:13
Ajapad (PurvaBhadra) 019:31:53
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:26:34
Pusha (Revathi) 021:21:14
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:15:54
Yama (Bharani) 023:10:35
Agnee (Krittika) 024:05:15
Brahma (Rohini) 024:59:55
Chandra (Mrigashira) 025:54:36
Aditi (Punarvasu) 026:49:16
Brihspati (Pushya) 027:43:56
Vishnu (Shravana) 028:38:37
Surya (Hastha) 029:33:17
Vishvakarma (Chitra) 030:27:57
Pawan (Swati) 031:22:38

Chaughadiya

Day

Name Start
Chanchal 008:40:20
Labh 009:57:48
Amrit 011:15:15
Kaal 012:32:43
Shubh 013:50:10
Roga 015:07:38
Udveg 016:25:05
Chanchal 017:42:33

Night

Name Start
Roga 019:00:00
Kaal 020:17:28
Labh 021:34:55
Udveg 022:52:23
Shubh 024:09:50
Amrit 025:27:18
Chanchal 026:44:45
Roga 028:02:13