Kalash Chakra Shudhi
Date 24:05:2024 (00:16 AM)
Masa Jaishtha Krishna
Tithi Pratipada
Nakshatra Anuradha
Vaar Thursday
Sun Rise 24:05:2024 (05:29 AM)
Sun Set 24:05:2024 (07:08 PM)

Moon and Sun nakashatra's combination are Inauspiscious

Nakshatra of moon is Anuradha and sun is Krittika, So Kalash Chakra Shudhi is not recommended.

Moon Nakshatra Start

23:05:2024 (09:15 AM)

Moon Nakshatra End

24:05:2024 (10:10 AM)

Sun Nakshatra Start

11:05:2024 (07:02 AM)

Sun Nakshatra End

25:05:2024 (03:17 AM)