Vrish Vastu
Date 22:02:2019 (03:13 AM)
Masa Phalguna Krishna
Tithi Tritiya
Nakshatra Hastha
Vaar Thursday
Sun Rise 22:02:2019 (06:56 AM)
Sun Set 22:02:2019 (06:13 PM)

Moon and Sun nakashatra's combination are Auspiscious

Nakshatra of moon is Hastha and sun is Shatavisha, So VrishVastu is recommended.

Moon Nakshatra Start

22:02:2019 (02:26 AM)

Moon Nakshatra End

23:02:2019 (00:17 AM)

Sun Nakshatra Start

19:02:2019 (11:18 PM)

Sun Nakshatra End

05:03:2019 (05:36 AM)