TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi PurvaBhadra 17:10:2021 [09:53:00] 17:10:2021 [17:39:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Saptami Mrigashira 28:09:2021 [06:15:00] 28:09:2021 [18:17:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Saptami Mrigashira 28:09:2021 [06:15:00] 28:09:2021 [18:17:00]
2 Tuesday Saptami PurvaAshda 12:10:2021 [11:26:00] 12:10:2021 [21:48:00]
3 Friday Dwitiya Bharani 22:10:2021 [06:29:00] 22:10:2021 [18:56:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Pratipada Ashwini 20:10:2021 [20:27:00] 21:10:2021 [06:28:00]
2 Wednesday Shashthi Punarvasu 27:10:2021 [07:08:00] 27:10:2021 [10:51:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Navami UttraAshda 14:10:2021 [06:24:00] 14:10:2021 [09:35:00]
2 Saturday Navami Ashlesha 30:10:2021 [06:34:00] 30:10:2021 [13:51:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Dashami Pushya 01:10:2021 [01:33:00] 01:10:2021 [06:17:00]
2 Saturday Tritiya Rohini 23:10:2021 [21:53:00] 24:10:2021 [06:30:00]
3 Monday Panchami Mrigashira 25:10:2021 [06:31:00] 26:10:2021 [04:10:00]
4 Thursday Saptami Pushya 28:10:2021 [09:41:00] 29:10:2021 [06:34:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Chaturdashi UttraBhadra 19:10:2021 [06:27:00] 19:10:2021 [13:12:00]
2 Thursday Saptami Punarvasu 28:10:2021 [06:33:00] 28:10:2021 [09:41:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Chaturdashi UttraBhadra 19:10:2021 [06:27:00] 19:10:2021 [13:12:00]
2 Monday Panchami Aridra 26:10:2021 [04:10:00] 26:10:2021 [06:32:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Ekadashi Ashlesha 02:10:2021 [02:57:00] 02:10:2021 [06:17:00]
2 Sunday Panchami Anuradha 10:10:2021 [06:22:00] 10:10:2021 [14:44:00]
3 Wednesday Purnima Ashwini 20:10:2021 [14:02:00] 21:10:2021 [06:28:00]
4 Friday Ashtami Ashlesha 29:10:2021 [11:38:00] 30:10:2021 [06:34:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Magha 03:10:2021 [06:18:00] 04:10:2021 [03:26:00]
2 Tuesday Panchami Aridra 26:10:2021 [06:32:00] 27:10:2021 [06:32:00]
3 Tuesday Shashthi Aridra 27:10:2021 [06:32:00] 27:10:2021 [06:32:00]
4 Tuesday Shashthi Aridra 27:10:2021 [06:32:00] 27:10:2021 [07:08:00]
5 Sunday Dashami Magha 31:10:2021 [06:35:00] 31:10:2021 [13:16:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Magha 03:10:2021 [06:18:00] 04:10:2021 [03:26:00]
2 Monday Shashthi Moola 11:10:2021 [13:55:00] 12:10:2021 [06:23:00]
3 Saturday Ekadashi Shatavisha 16:10:2021 [09:22:00] 17:10:2021 [06:26:00]
4 Thursday Pratipada Ashwini 21:10:2021 [06:28:00] 21:10:2021 [16:17:00]
5 Wednesday Shashthi Punarvasu 27:10:2021 [07:08:00] 28:10:2021 [06:33:00]
6 Sunday Dashami Magha 31:10:2021 [06:35:00] 31:10:2021 [13:16:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Ashtami PurvaAshda 12:10:2021 [21:48:00] 13:10:2021 [06:23:00]
2 Wednesday Saptami Punarvasu 27:10:2021 [10:51:00] 28:10:2021 [06:33:00]
3 Thursday Dashami Shravana 14:10:2021 [18:53:00] 15:10:2021 [06:25:00]
4 Friday Ekadashi Dhanishtha 15:10:2021 [18:02:00] 16:10:2021 [06:25:00]
5 Saturday Chaturthi Vishakha 09:10:2021 [07:49:00] 10:10:2021 [04:56:00]
6 Saturday Chaturthi Rohini 24:10:2021 [03:02:00] 24:10:2021 [06:30:00]
7 Saturday Navami Ashlesha 30:10:2021 [06:34:00] 30:10:2021 [14:44:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwitiya Swati 08:10:2021 [06:21:00] 08:10:2021 [10:49:00]
2 Saturday Panchami Anuradha 10:10:2021 [04:56:00] 10:10:2021 [06:22:00]
3 Sunday Shashthi Jyestha 11:10:2021 [02:15:00] 11:10:2021 [06:22:00]
4 Monday Saptami Moola 11:10:2021 [23:51:00] 12:10:2021 [06:23:00]
5 Wednesday Ashtami PurvaAshda 13:10:2021 [06:23:00] 13:10:2021 [20:08:00]
6 Thursday Navami UttraAshda 14:10:2021 [06:24:00] 14:10:2021 [18:53:00]
7 Friday Dwitiya Bharani 22:10:2021 [06:29:00] 23:10:2021 [00:30:00]
8 Tuesday Shashthi Aridra 26:10:2021 [08:24:00] 27:10:2021 [06:32:00]
9 Saturday Dashami Magha 30:10:2021 [14:44:00] 31:10:2021 [06:35:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Navami UttraAshda 13:10:2021 [20:08:00] 14:10:2021 [06:24:00]
2 Sunday Dwadashi Shatavisha 17:10:2021 [06:26:00] 17:10:2021 [17:39:00]
3 Thursday Ashtami Pushya 28:10:2021 [13:49:00] 29:10:2021 [06:34:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Jyestha 11:10:2021 [06:22:00] 11:10:2021 [23:51:00]
2 Tuesday Saptami Moola 12:10:2021 [06:23:00] 12:10:2021 [21:48:00]
3 Wednesday Ashtami PurvaAshda 13:10:2021 [06:23:00] 13:10:2021 [20:08:00]
4 Thursday Navami UttraAshda 14:10:2021 [06:24:00] 14:10:2021 [18:53:00]
5 Friday Dashami Shravana 15:10:2021 [06:25:00] 15:10:2021 [18:02:00]
6 Saturday Ekadashi Dhanishtha 16:10:2021 [06:25:00] 16:10:2021 [17:38:00]
7 Sunday Dwadashi Shatavisha 17:10:2021 [06:26:00] 17:10:2021 [17:39:00]
8 Friday Navami Ashlesha 29:10:2021 [14:10:00] 30:10:2021 [06:34:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Shatavisha 17:10:2021 [06:26:00] 17:10:2021 [17:39:00]
2 Tuesday Panchami Aridra 26:10:2021 [06:32:00] 26:10:2021 [08:24:00]
3 Friday Ashtami Pushya 29:10:2021 [06:34:00] 29:10:2021 [14:10:00]
4 Saturday Navami Ashlesha 30:10:2021 [06:34:00] 30:10:2021 [14:44:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga