TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwitiya Krittika 25:04:2020 [05:48:00] 25:04:2020 [11:52:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Dwitiya Mrigashira 24:05:2020 [04:52:00] 25:05:2020 [01:01:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwitiya Bharani 24:04:2020 [10:02:00] 24:04:2020 [18:39:00]
2 Wednesday Saptami Pushya 30:04:2020 [02:01:00] 30:04:2020 [05:44:00]
3 Friday Dwitiya Anuradha 08:05:2020 [13:02:00] 09:05:2020 [05:37:00]
4 Sunday Dwitiya Mrigashira 24:05:2020 [05:29:00] 25:05:2020 [01:01:00]
5 Sunday Tritiya Mrigashira 25:05:2020 [01:01:00] 25:05:2020 [05:28:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Pratipada Rohini 23:05:2020 [03:09:00] 23:05:2020 [05:29:00]
2 Wednesday Panchami Punarvasu 27:05:2020 [01:09:00] 27:05:2020 [07:28:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ashtami Ashlesha 01:05:2020 [01:53:00] 01:05:2020 [05:43:00]
2 Saturday Navami Shatavisha 16:05:2020 [05:33:00] 16:05:2020 [10:23:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Trayodashi Ashwini 19:05:2020 [19:53:00] 20:05:2020 [05:31:00]
2 Saturday Pratipada Rohini 23:05:2020 [05:29:00] 24:05:2020 [04:52:00]
3 Monday Tritiya Mrigashira 25:05:2020 [05:29:00] 25:05:2020 [05:29:00]
4 Monday Tritiya Mrigashira 25:05:2020 [05:29:00] 25:05:2020 [06:10:00]
5 Thursday Shashthi Pushya 28:05:2020 [05:28:00] 28:05:2020 [07:27:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Tritiya Moola 10:05:2020 [05:36:00] 11:05:2020 [04:13:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Navami Magha 02:05:2020 [01:05:00] 02:05:2020 [05:42:00]
2 Saturday Tritiya Moola 10:05:2020 [05:02:00] 10:05:2020 [05:36:00]
3 Monday Tritiya Aridra 25:05:2020 [06:10:00] 26:05:2020 [05:28:00]
4 Friday Saptami Magha 29:05:2020 [06:58:00] 30:05:2020 [05:27:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Ashtami Ashlesha 01:05:2020 [05:43:00] 02:05:2020 [01:05:00]
2 Monday Panchami UttraAshda 12:05:2020 [04:10:00] 12:05:2020 [05:35:00]
3 Wednesday Trayodashi Ashwini 20:05:2020 [05:31:00] 20:05:2020 [22:37:00]
4 Friday Saptami Ashlesha 29:05:2020 [05:27:00] 29:05:2020 [06:58:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Pratipada Krittika 22:05:2020 [01:04:00] 22:05:2020 [05:30:00]
2 Friday Pratipada Rohini 23:05:2020 [03:09:00] 23:05:2020 [05:29:00]
3 Tuesday Chaturthi Aridra 26:05:2020 [05:28:00] 26:05:2020 [07:02:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Navami Shatavisha 16:05:2020 [05:33:00] 16:05:2020 [11:05:00]
2 Friday Pratipada Rohini 23:05:2020 [03:09:00] 23:05:2020 [05:29:00]
3 Wednesday Panchami Punarvasu 27:05:2020 [05:28:00] 27:05:2020 [07:28:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Panchami UttraAshda 12:05:2020 [05:35:00] 13:05:2020 [04:54:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Pratipada Krittika 22:05:2020 [23:09:00] 23:05:2020 [05:29:00]
2 Saturday Navami PurvaPhalguni 30:05:2020 [19:58:00] 31:05:2020 [05:27:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Saptami Ashlesha 29:05:2020 [05:27:00] 29:05:2020 [21:56:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Ekadashi UttraPhalguni 04:05:2020 [05:41:00] 04:05:2020 [06:13:00]
2 Monday Ekadashi UttraBhadra 18:05:2020 [05:32:00] 18:05:2020 [15:09:00]
3 Friday Saptami Ashlesha 29:05:2020 [05:27:00] 29:05:2020 [21:56:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Navami Dhanishtha 15:05:2020 [08:22:00] 16:05:2020 [05:33:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Navami Magha 02:05:2020 [05:42:00] 02:05:2020 [11:36:00]
2 Monday Ekadashi UttraPhalguni 04:05:2020 [05:41:00] 04:05:2020 [06:13:00]
3 Saturday Navami Shatavisha 16:05:2020 [05:33:00] 16:05:2020 [10:23:00]
4 Monday Ekadashi UttraBhadra 18:05:2020 [05:32:00] 18:05:2020 [15:09:00]
5 Tuesday Panchami Punarvasu 27:05:2020 [01:09:00] 27:05:2020 [05:28:00]
6 Thursday Shashthi Pushya 28:05:2020 [05:28:00] 28:05:2020 [23:28:00]
7 Friday Ashtami Magha 29:05:2020 [21:56:00] 30:05:2020 [05:27:00]
8 Saturday Navami PurvaPhalguni 30:05:2020 [19:58:00] 31:05:2020 [05:27:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga