TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya Vishakha 29:10:2019 [06:33:00] 29:10:2019 [23:11:00]
2 Monday Saptami UttraAshda 03:11:2019 [01:31:00] 04:11:2019 [00:55:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwadashi Chitra 23:11:2019 [14:45:00] 24:11:2019 [03:43:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya Anuradha 29:10:2019 [23:11:00] 30:10:2019 [03:48:00]
2 Wednesday Tritiya Anuradha 30:10:2019 [03:48:00] 30:10:2019 [21:59:00]
3 Friday Dwadashi UttraBhadra 08:11:2019 [13:24:00] 09:11:2019 [06:41:00]
4 Tuesday Purnima Bharani 12:11:2019 [06:44:00] 12:11:2019 [19:04:00]
5 Friday Tritiya Mrigashira 15:11:2019 [06:46:00] 15:11:2019 [19:46:00]
6 Tuesday Amavashya Anuradha 26:11:2019 [09:22:00] 26:11:2019 [20:36:00]
7 Friday Tritiya PurvaAshda 29:11:2019 [07:34:00] 29:11:2019 [17:40:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Chaturthi Jyestha 31:10:2019 [06:35:00] 31:10:2019 [21:31:00]
2 Saturday Trayodashi Revathi 09:11:2019 [14:56:00] 10:11:2019 [06:42:00]
3 Saturday Chaturthi Aridra 16:11:2019 [06:47:00] 16:11:2019 [19:15:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Pratipada Anuradha 27:11:2019 [06:56:00] 27:11:2019 [08:12:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Ashtami Shravana 04:11:2019 [06:38:00] 05:11:2019 [03:23:00]
2 Wednesday Pratipada Krittika 13:11:2019 [06:44:00] 13:11:2019 [22:01:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Saptami UttraAshda 03:11:2019 [06:37:00] 04:11:2019 [00:55:00]
2 Thursday Dashami Shatavisha 07:11:2019 [06:40:00] 07:11:2019 [09:15:00]
3 Wednesday Dwitiya Rohini 13:11:2019 [22:01:00] 14:11:2019 [06:45:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Navami Shatavisha 06:11:2019 [06:15:00] 06:11:2019 [06:39:00]
2 Thursday Tritiya Mrigashira 14:11:2019 [22:47:00] 15:11:2019 [06:46:00]
3 Saturday Dwadashi Hastha 23:11:2019 [06:52:00] 23:11:2019 [14:45:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwadashi Hastha 23:11:2019 [06:52:00] 23:11:2019 [14:45:00]
2 Monday Chaturdashi Vishakha 25:11:2019 [10:57:00] 26:11:2019 [06:55:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Purnima Bharani 12:11:2019 [06:44:00] 12:11:2019 [20:51:00]
2 Tuesday Pratipada Krittika 12:11:2019 [20:51:00] 13:11:2019 [06:44:00]
3 Monday Chaturdashi Vishakha 25:11:2019 [10:57:00] 26:11:2019 [06:55:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Trayodashi Revathi 09:11:2019 [14:56:00] 10:11:2019 [06:42:00]
2 Thursday Dashami UttraPhalguni 21:11:2019 [18:29:00] 22:11:2019 [06:52:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Dwitiya Jyestha 27:11:2019 [18:59:00] 28:11:2019 [06:56:00]
2 Thursday Panchami Moola 01:11:2019 [01:01:00] 01:11:2019 [06:35:00]
3 Thursday Dashami Shatavisha 07:11:2019 [06:40:00] 07:11:2019 [09:55:00]
4 Thursday Dashami PurvaPhalguni 21:11:2019 [11:29:00] 22:11:2019 [06:52:00]
5 Saturday Chaturthi PurvaAshda 30:11:2019 [06:58:00] 30:11:2019 [18:05:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Panchami Aridra 16:11:2019 [19:15:00] 17:11:2019 [06:48:00]
2 Tuesday Pratipada Anuradha 26:11:2019 [20:36:00] 27:11:2019 [06:56:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Shashthi PurvaAshda 02:11:2019 [06:36:00] 03:11:2019 [01:31:00]
2 Wednesday Navami Shatavisha 06:11:2019 [06:39:00] 06:11:2019 [06:39:00]
3 Wednesday Navami Shatavisha 06:11:2019 [06:39:00] 06:11:2019 [07:21:00]
4 Wednesday Navami Magha 20:11:2019 [13:41:00] 21:11:2019 [06:51:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi Pushya 18:11:2019 [06:48:00] 18:11:2019 [17:10:00]
2 Tuesday Saptami Ashlesha 19:11:2019 [06:49:00] 19:11:2019 [15:36:00]
3 Wednesday Ashtami Magha 20:11:2019 [06:50:00] 20:11:2019 [13:41:00]
4 Thursday Navami PurvaPhalguni 21:11:2019 [06:51:00] 21:11:2019 [11:29:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga