TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Dwadashi Krittika 26:12:2020 [10:35:00] 27:12:2020 [04:19:00]
2 Tuesday Saptami UttraPhalguni 05:01:2021 [07:18:00] 05:01:2021 [18:20:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Mrigashira 25:01:2021 [00:01:00] 25:01:2021 [07:15:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwadashi Bharani 26:12:2020 [01:55:00] 26:12:2020 [07:15:00]
2 Tuesday Purnima Mrigashira 29:12:2020 [07:55:00] 29:12:2020 [17:32:00]
3 Friday Dwitiya Pushya 01:01:2021 [07:17:00] 01:01:2021 [09:34:00]
4 Friday Tritiya Pushya 01:01:2021 [09:34:00] 01:01:2021 [20:15:00]
5 Sunday Dwadashi Anuradha 10:01:2021 [07:18:00] 10:01:2021 [10:49:00]
6 Tuesday Amavashya PurvaAshda 12:01:2021 [13:23:00] 13:01:2021 [06:21:00]
7 Friday Dwitiya Dhanishtha 15:01:2021 [07:18:00] 15:01:2021 [08:05:00]
8 Friday Tritiya Dhanishtha 15:01:2021 [08:05:00] 16:01:2021 [05:17:00]
9 Sunday Dwadashi Mrigashira 25:01:2021 [00:01:00] 25:01:2021 [07:15:00]
10 Wednesday Purnima Pushya 28:01:2021 [03:49:00] 28:01:2021 [07:14:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Trayodashi Krittika 27:12:2020 [04:19:00] 27:12:2020 [07:15:00]
2 Saturday Chaturthi Ashlesha 02:01:2021 [09:10:00] 02:01:2021 [20:17:00]
3 Thursday Navami Swati 07:01:2021 [15:46:00] 07:01:2021 [23:58:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Ekadashi Rohini 23:01:2021 [21:32:00] 24:01:2021 [07:16:00]
2 Monday Dwadashi Mrigashira 25:01:2021 [07:15:00] 26:01:2021 [01:55:00]
3 Thursday Purnima Pushya 28:01:2021 [07:14:00] 29:01:2021 [03:50:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Shashthi UttraBhadra 19:01:2021 [07:17:00] 19:01:2021 [09:54:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Shashthi UttraBhadra 19:01:2021 [07:17:00] 19:01:2021 [09:54:00]
2 Monday Trayodashi Aridra 26:01:2021 [01:55:00] 26:01:2021 [07:15:00]
3 Friday Dwitiya Magha 30:01:2021 [03:21:00] 30:01:2021 [07:13:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Tritiya Ashlesha 01:01:2021 [20:15:00] 02:01:2021 [07:17:00]
2 Sunday Dwadashi Anuradha 10:01:2021 [07:18:00] 10:01:2021 [10:49:00]
3 Wednesday Saptami Ashwini 20:01:2021 [13:36:00] 21:01:2021 [07:17:00]
4 Friday Pratipada Ashlesha 29:01:2021 [07:14:00] 30:01:2021 [03:21:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Chaturthi Magha 03:01:2021 [07:17:00] 03:01:2021 [19:56:00]
2 Tuesday Trayodashi Aridra 26:01:2021 [07:15:00] 27:01:2021 [03:12:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Chaturthi Magha 03:01:2021 [07:17:00] 03:01:2021 [19:56:00]
2 Monday Trayodashi Moola 11:01:2021 [09:09:00] 12:01:2021 [07:18:00]
3 Saturday Tritiya Shatavisha 16:01:2021 [07:18:00] 17:01:2021 [06:09:00]
4 Thursday Ashtami Ashwini 21:01:2021 [07:17:00] 21:01:2021 [15:36:00]
5 Wednesday Chaturdashi Punarvasu 27:01:2021 [07:14:00] 28:01:2021 [03:49:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada UttraAshda 13:01:2021 [06:21:00] 13:01:2021 [07:18:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Trayodashi Aridra 26:01:2021 [07:15:00] 27:01:2021 [01:12:00]
2 Wednesday Saptami Revathi 20:01:2021 [07:17:00] 20:01:2021 [13:15:00]
3 Thursday Purnima Pushya 28:01:2021 [07:14:00] 29:01:2021 [00:46:00]
4 Friday Pratipada Ashlesha 29:01:2021 [07:14:00] 29:01:2021 [23:42:00]
5 Saturday Chaturthi Shatavisha 16:01:2021 [07:46:00] 17:01:2021 [07:18:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Dwitiya Dhanishtha 15:01:2021 [07:18:00] 15:01:2021 [08:05:00]
2 Tuesday Shashthi UttraBhadra 19:01:2021 [07:17:00] 19:01:2021 [10:59:00]
3 Wednesday Ashtami Ashwini 20:01:2021 [13:15:00] 21:01:2021 [07:17:00]
4 Thursday Navami Bharani 21:01:2021 [15:51:00] 22:01:2021 [07:16:00]
5 Saturday Dashami Krittika 23:01:2021 [07:16:00] 23:01:2021 [20:57:00]
6 Sunday Ekadashi Rohini 24:01:2021 [07:16:00] 24:01:2021 [22:58:00]
7 Monday Dwadashi Mrigashira 25:01:2021 [07:15:00] 26:01:2021 [00:25:00]
8 Friday Dwitiya Ashlesha 29:01:2021 [23:42:00] 30:01:2021 [07:13:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ashtami Ashwini 21:01:2021 [07:17:00] 21:01:2021 [15:51:00]
2 Sunday Dwadashi Rohini 24:01:2021 [22:58:00] 25:01:2021 [07:15:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi UttraBhadra 18:01:2021 [09:14:00] 19:01:2021 [07:17:00]
2 Tuesday Saptami Revathi 19:01:2021 [10:59:00] 20:01:2021 [07:17:00]
3 Wednesday Ashtami Ashwini 20:01:2021 [13:15:00] 21:01:2021 [07:17:00]
4 Thursday Navami Bharani 21:01:2021 [15:51:00] 22:01:2021 [07:16:00]
5 Friday Dashami Bharani 22:01:2021 [18:30:00] 23:01:2021 [07:16:00]
6 Saturday Ekadashi Krittika 23:01:2021 [20:57:00] 24:01:2021 [07:16:00]
7 Sunday Dwadashi Rohini 24:01:2021 [22:58:00] 25:01:2021 [07:15:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Rohini 24:01:2021 [22:58:00] 25:01:2021 [07:15:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga