TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Saptami PurvaBhadra 24:06:2019 [00:07:00] 24:06:2019 [05:28:00]
2 Saturday Dwadashi Krittika 29:06:2019 [09:57:00] 30:06:2019 [06:12:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya Mrigashira 04:06:2019 [13:58:00] 04:06:2019 [23:08:00]
2 Sunday Dwadashi Mrigashira 28:07:2019 [19:18:00] 29:07:2019 [05:43:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya Mrigashira 04:06:2019 [13:58:00] 04:06:2019 [23:08:00]
2 Sunday Saptami PurvaPhalguni 09:06:2019 [15:49:00] 10:06:2019 [00:37:00]
3 Tuesday Dwitiya PurvaAshda 18:06:2019 [14:31:00] 19:06:2019 [13:29:00]
4 Tuesday Amavashya Mrigashira 02:07:2019 [05:30:00] 02:07:2019 [08:14:00]
5 Wednesday Dwitiya Pushya 04:07:2019 [04:39:00] 04:07:2019 [05:31:00]
6 Friday Dwadashi Anuradha 13:07:2019 [00:31:00] 13:07:2019 [05:35:00]
7 Tuesday Purnima PurvaAshda 16:07:2019 [05:36:00] 16:07:2019 [20:43:00]
8 Friday Dwitiya Dhanishtha 19:07:2019 [05:38:00] 19:07:2019 [06:55:00]
9 Friday Tritiya Dhanishtha 19:07:2019 [06:55:00] 20:07:2019 [04:25:00]
10 Sunday Dwadashi Mrigashira 28:07:2019 [19:18:00] 29:07:2019 [05:43:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Trayodashi Jyestha 14:07:2019 [00:29:00] 14:07:2019 [05:35:00]
2 Saturday Chaturthi Shatavisha 20:07:2019 [09:14:00] 21:07:2019 [05:39:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Chaturdashi Mrigashira 01:07:2019 [09:25:00] 02:07:2019 [05:30:00]
2 Thursday Dwitiya Pushya 04:07:2019 [05:31:00] 05:07:2019 [02:30:00]
3 Sunday Dashami Rohini 27:07:2019 [19:30:00] 27:07:2019 [19:46:00]
4 Monday Dwadashi Mrigashira 29:07:2019 [05:43:00] 29:07:2019 [18:22:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Trayodashi Moola 14:07:2019 [17:26:00] 15:07:2019 [05:36:00]
2 Tuesday Shashthi UttraBhadra 23:07:2019 [05:40:00] 23:07:2019 [13:14:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Chaturthi Magha 06:07:2019 [00:18:00] 06:07:2019 [05:32:00]
2 Tuesday Shashthi UttraBhadra 23:07:2019 [05:40:00] 23:07:2019 [13:14:00]
3 Monday Trayodashi Aridra 29:07:2019 [18:22:00] 30:07:2019 [05:44:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Tritiya Ashlesha 05:07:2019 [05:31:00] 06:07:2019 [00:18:00]
2 Wednesday Saptami Ashwini 24:07:2019 [15:42:00] 25:07:2019 [05:41:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada Aridra 02:07:2019 [08:14:00] 03:07:2019 [05:30:00]
2 Tuesday Trayodashi Aridra 30:07:2019 [05:44:00] 30:07:2019 [16:47:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Pratipada Punarvasu 03:07:2019 [06:36:00] 04:07:2019 [04:39:00]
2 Monday Chaturdashi Moola 15:07:2019 [05:36:00] 15:07:2019 [18:51:00]
3 Saturday Tritiya Shatavisha 20:07:2019 [05:39:00] 21:07:2019 [05:39:00]
4 Wednesday Saptami Revathi 24:07:2019 [05:41:00] 24:07:2019 [15:42:00]
5 Thursday Ashtami Ashwini 25:07:2019 [05:41:00] 25:07:2019 [17:39:00]
6 Wednesday Chaturdashi Punarvasu 31:07:2019 [05:45:00] 31:07:2019 [14:41:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Purnima UttraAshda 16:07:2019 [20:43:00] 17:07:2019 [05:37:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Ashtami Hastha 09:07:2019 [05:33:00] 10:07:2019 [03:31:00]
2 Tuesday Trayodashi Aridra 30:07:2019 [05:44:00] 30:07:2019 [14:49:00]
3 Wednesday Dwitiya Punarvasu 03:07:2019 [22:05:00] 04:07:2019 [05:31:00]
4 Wednesday Dwitiya Shravana 18:07:2019 [04:52:00] 18:07:2019 [05:38:00]
5 Wednesday Saptami Revathi 24:07:2019 [05:41:00] 24:07:2019 [18:05:00]
6 Thursday Dashami Swati 11:07:2019 [05:34:00] 12:07:2019 [01:03:00]
7 Friday Ekadashi Vishakha 12:07:2019 [05:34:00] 13:07:2019 [00:31:00]
8 Saturday Chaturthi Magha 06:07:2019 [05:32:00] 06:07:2019 [13:10:00]
9 Saturday Chaturthi Shatavisha 20:07:2019 [09:14:00] 21:07:2019 [05:39:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada Aridra 03:07:2019 [00:46:00] 03:07:2019 [05:30:00]
2 Saturday Panchami Magha 06:07:2019 [13:10:00] 07:07:2019 [05:32:00]
3 Sunday Shashthi PurvaPhalguni 07:07:2019 [10:19:00] 08:07:2019 [05:33:00]
4 Monday Saptami UttraPhalguni 08:07:2019 [07:42:00] 09:07:2019 [05:25:00]
5 Friday Dwadashi Anuradha 13:07:2019 [00:31:00] 13:07:2019 [05:35:00]
6 Tuesday Pratipada UttraAshda 17:07:2019 [03:08:00] 17:07:2019 [05:37:00]
7 Friday Dwitiya Dhanishtha 19:07:2019 [05:38:00] 19:07:2019 [06:55:00]
8 Tuesday Shashthi UttraBhadra 23:07:2019 [05:40:00] 23:07:2019 [16:16:00]
9 Wednesday Ashtami Ashwini 24:07:2019 [18:05:00] 25:07:2019 [05:41:00]
10 Thursday Navami Bharani 25:07:2019 [19:21:00] 26:07:2019 [05:42:00]
11 Saturday Dashami Krittika 27:07:2019 [05:42:00] 27:07:2019 [19:46:00]
12 Sunday Ekadashi Rohini 28:07:2019 [05:43:00] 28:07:2019 [18:50:00]
13 Monday Dwadashi Mrigashira 29:07:2019 [05:43:00] 29:07:2019 [17:09:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Navami Chitra 10:07:2019 [05:34:00] 11:07:2019 [02:03:00]
2 Thursday Ashtami Ashwini 25:07:2019 [05:41:00] 25:07:2019 [19:21:00]
3 Sunday Dwadashi Rohini 28:07:2019 [18:50:00] 29:07:2019 [05:43:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Shashthi UttraPhalguni 08:07:2019 [05:33:00] 08:07:2019 [07:42:00]
2 Monday Shashthi UttraBhadra 22:07:2019 [14:04:00] 23:07:2019 [05:40:00]
3 Tuesday Saptami Revathi 23:07:2019 [16:16:00] 24:07:2019 [05:41:00]
4 Wednesday Ashtami Ashwini 24:07:2019 [18:05:00] 25:07:2019 [05:41:00]
5 Thursday Navami Bharani 25:07:2019 [19:21:00] 26:07:2019 [05:42:00]
6 Friday Navami Bharani 26:07:2019 [05:42:00] 26:07:2019 [19:56:00]
7 Saturday Ekadashi Rohini 27:07:2019 [19:46:00] 28:07:2019 [05:43:00]
8 Sunday Dwadashi Rohini 28:07:2019 [18:50:00] 29:07:2019 [05:43:00]

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwadashi Rohini 28:07:2019 [18:50:00] 29:07:2019 [05:43:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga