Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Moon 006:28:39 Cabinet Planet Saturn 007:28:38
Cabinet Planet Jupiter 008:28:36 Cabinet Planet Mars 009:28:35
Cabinet Planet Sun 010:28:33 Cabinet Planet Venus 011:28:32
Cabinet Planet Mercury 012:28:31 Cabinet Planet Moon 013:28:29
Cabinet Planet Saturn 014:28:28 Cabinet Planet Jupiter 015:28:26
Cabinet Planet Mars 016:28:25 Cabinet Planet Sun 017:28:23
Cabinet Planet Venus 018:28:22 Cabinet Planet Mercury 019:28:21
Cabinet Planet Moon 020:28:19 Cabinet Planet Saturn 021:28:18
Cabinet Planet Jupiter 022:28:16 Cabinet Planet Mars 023:28:15
Cabinet Planet Sun 024:28:14 Cabinet Planet Venus 025:28:12
Cabinet Planet Mercury 026:28:11 Cabinet Planet Moon 027:28:09
Cabinet Planet Saturn 028:28:08 Cabinet Planet Jupiter 029:28:07

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:23:20
Sarpa (Ashlesha) 007:17:59
Mitra (Anuradha) 008:12:39
Pittar (Magha) 009:07:18
Vasu (Dhanishtha) 010:01:58
Jala (PurvaAshda) 010:56:37
Vishvedeva (UttraAshda) 011:51:17
Brahma (Abhijit) 012:45:56
Brahma (Rohini) 013:40:36
Indra (Jyestha) 014:35:15
Indragni (Vishakha) 015:29:55
Rakshasha (Moola) 016:24:34
Varun (Shatavisha) 017:19:14
Aryama (UttraPhalguni) 018:13:53
Bhaga (PurvaPhalguni) 019:08:32

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:49:51
Ajapad (PurvaBhadra) 020:31:09
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:12:27
Pusha (Revathi) 021:53:46
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:35:04
Yama (Bharani) 023:16:22
Agnee (Krittika) 023:57:40
Brahma (Rohini) 024:38:59
Chandra (Mrigashira) 025:20:17
Aditi (Punarvasu) 026:01:35
Brihspati (Pushya) 026:42:53
Vishnu (Shravana) 027:24:12
Surya (Hastha) 028:05:30
Vishvakarma (Chitra) 028:46:48
Pawan (Swati) 029:28:07

Chaughadiya

Day

Name Start
Amrit 007:11:09
Kaal 008:53:39
Shubh 010:36:07
Roga 012:18:36
Udveg 014:01:05
Chanchal 015:43:34
Labh 017:26:03
Amrit 019:08:32

Night

Name Start
Chanchal 020:51:01
Roga 022:33:30
Kaal 024:15:59
Labh 025:58:28
Udveg 027:40:57
Shubh 029:23:26
Amrit 031:05:55
Chanchal 032:48:24