Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Moon 006:22:12 Cabinet Planet Saturn 007:22:12
Cabinet Planet Jupiter 008:22:12 Cabinet Planet Mars 009:22:11
Cabinet Planet Sun 010:22:11 Cabinet Planet Venus 011:22:11
Cabinet Planet Mercury 012:22:10 Cabinet Planet Moon 013:22:10
Cabinet Planet Saturn 014:22:10 Cabinet Planet Jupiter 015:22:10
Cabinet Planet Mars 016:22:09 Cabinet Planet Sun 017:22:09
Cabinet Planet Venus 018:22:09 Cabinet Planet Mercury 019:22:08
Cabinet Planet Moon 020:22:08 Cabinet Planet Saturn 021:22:08
Cabinet Planet Jupiter 022:22:08 Cabinet Planet Mars 023:22:07
Cabinet Planet Sun 024:22:07 Cabinet Planet Venus 025:22:07
Cabinet Planet Mercury 026:22:06 Cabinet Planet Moon 027:22:06
Cabinet Planet Saturn 028:22:06 Cabinet Planet Jupiter 029:22:05

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:18:01
Sarpa (Ashlesha) 007:13:50
Mitra (Anuradha) 008:09:38
Pittar (Magha) 009:05:27
Vasu (Dhanishtha) 010:01:15
Jala (PurvaAshda) 010:57:04
Vishvedeva (UttraAshda) 011:52:53
Brahma (Abhijit) 012:48:41
Brahma (Rohini) 013:44:30
Indra (Jyestha) 014:40:18
Indragni (Vishakha) 015:36:07
Rakshasha (Moola) 016:31:56
Varun (Shatavisha) 017:27:44
Aryama (UttraPhalguni) 018:23:33
Bhaga (PurvaPhalguni) 019:19:21

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:59:32
Ajapad (PurvaBhadra) 020:39:43
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:19:54
Pusha (Revathi) 022:00:05
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:40:16
Yama (Bharani) 023:20:27
Agnee (Krittika) 024:00:38
Brahma (Rohini) 024:40:49
Chandra (Mrigashira) 025:21:00
Aditi (Punarvasu) 026:01:11
Brihspati (Pushya) 026:41:22
Vishnu (Shravana) 027:21:33
Surya (Hastha) 028:01:44
Vishvakarma (Chitra) 028:41:55
Pawan (Swati) 029:22:05

Chaughadiya

Day

Name Start
Amrit 007:06:51
Kaal 008:51:30
Shubh 010:36:08
Roga 012:20:47
Udveg 014:05:26
Chanchal 015:50:04
Labh 017:34:43
Amrit 019:19:21

Night

Name Start
Chanchal 021:04:00
Roga 022:48:39
Kaal 024:33:17
Labh 026:17:56
Udveg 028:02:35
Shubh 029:47:13
Amrit 031:31:52
Chanchal 033:16:30