Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Venus 008:19:35 Cabinet Planet Mercury 009:19:34
Cabinet Planet Moon 010:19:33 Cabinet Planet Saturn 011:19:32
Cabinet Planet Jupiter 012:19:30 Cabinet Planet Mars 013:19:29
Cabinet Planet Sun 014:19:28 Cabinet Planet Venus 015:19:27
Cabinet Planet Mercury 016:19:26 Cabinet Planet Moon 017:19:24
Cabinet Planet Saturn 018:19:23 Cabinet Planet Jupiter 019:19:22
Cabinet Planet Mars 020:19:21 Cabinet Planet Sun 021:19:20
Cabinet Planet Venus 022:19:18 Cabinet Planet Mercury 023:19:17
Cabinet Planet Moon 024:19:16 Cabinet Planet Saturn 025:19:15
Cabinet Planet Jupiter 026:19:14 Cabinet Planet Mars 027:19:12
Cabinet Planet Sun 028:19:11 Cabinet Planet Venus 029:19:10
Cabinet Planet Mercury 030:19:09 Cabinet Planet Moon 031:19:08

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 008:01:40
Sarpa (Ashlesha) 008:43:44
Mitra (Anuradha) 009:25:48
Pittar (Magha) 010:07:52
Vasu (Dhanishtha) 010:49:55
Jala (PurvaAshda) 011:31:59
Vishvedeva (UttraAshda) 012:14:03
Brahma (Abhijit) 012:56:07
Brahma (Rohini) 013:38:11
Indra (Jyestha) 014:20:14
Indragni (Vishakha) 015:02:18
Rakshasha (Moola) 015:44:22
Varun (Shatavisha) 016:26:26
Aryama (UttraPhalguni) 017:08:30
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:50:33

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:44:28
Ajapad (PurvaBhadra) 019:38:22
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:32:16
Pusha (Revathi) 021:26:11
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:20:05
Yama (Bharani) 023:13:59
Agnee (Krittika) 024:07:53
Brahma (Rohini) 025:01:48
Chandra (Mrigashira) 025:55:42
Aditi (Punarvasu) 026:49:36
Brihspati (Pushya) 027:43:30
Vishnu (Shravana) 028:37:25
Surya (Hastha) 029:31:19
Vishvakarma (Chitra) 030:25:13
Pawan (Swati) 031:19:08

Chaughadiya

Day

Name Start
Chanchal 008:38:29
Labh 009:57:21
Amrit 011:16:13
Kaal 012:35:05
Shubh 013:53:57
Roga 015:12:49
Udveg 016:31:41
Chanchal 017:50:33

Night

Name Start
Roga 019:09:26
Kaal 020:28:18
Labh 021:47:10
Udveg 023:06:02
Shubh 024:24:54
Amrit 025:43:46
Chanchal 027:02:38
Roga 028:21:30