Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Sun 007:19:33 Cabinet Planet Venus 008:19:35
Cabinet Planet Mercury 009:19:36 Cabinet Planet Moon 010:19:37
Cabinet Planet Saturn 011:19:39 Cabinet Planet Jupiter 012:19:40
Cabinet Planet Mars 013:19:42 Cabinet Planet Sun 014:19:43
Cabinet Planet Venus 015:19:45 Cabinet Planet Mercury 016:19:46
Cabinet Planet Moon 017:19:48 Cabinet Planet Saturn 018:19:50
Cabinet Planet Jupiter 019:19:51 Cabinet Planet Mars 020:19:53
Cabinet Planet Sun 021:19:54 Cabinet Planet Venus 022:19:55
Cabinet Planet Mercury 023:19:57 Cabinet Planet Moon 024:19:58
Cabinet Planet Saturn 025:20:00 Cabinet Planet Jupiter 026:20:01
Cabinet Planet Mars 027:20:03 Cabinet Planet Sun 028:20:04
Cabinet Planet Venus 029:20:06 Cabinet Planet Mercury 030:20:07

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:06:26
Sarpa (Ashlesha) 007:53:20
Mitra (Anuradha) 008:40:15
Pittar (Magha) 009:27:09
Vasu (Dhanishtha) 010:14:03
Jala (PurvaAshda) 011:00:58
Vishvedeva (UttraAshda) 011:47:52
Brahma (Abhijit) 012:34:46
Brahma (Rohini) 013:21:41
Indra (Jyestha) 014:08:35
Indragni (Vishakha) 014:55:29
Rakshasha (Moola) 015:42:24
Varun (Shatavisha) 016:29:18
Aryama (UttraPhalguni) 017:16:12
Bhaga (PurvaPhalguni) 018:03:07

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:52:15
Ajapad (PurvaBhadra) 019:41:23
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:30:31
Pusha (Revathi) 021:19:39
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:08:47
Yama (Bharani) 022:57:55
Agnee (Krittika) 023:47:03
Brahma (Rohini) 024:36:11
Chandra (Mrigashira) 025:25:19
Aditi (Punarvasu) 026:14:27
Brihspati (Pushya) 027:03:35
Vishnu (Shravana) 027:52:43
Surya (Hastha) 028:41:51
Vishvakarma (Chitra) 029:30:59
Pawan (Swati) 030:20:07

Chaughadiya

Day

Name Start
Udveg 007:47:28
Chanchal 009:15:25
Labh 010:43:22
Amrit 012:11:19
Kaal 013:39:16
Shubh 015:07:13
Roga 016:35:10
Udveg 018:03:07

Night

Name Start
Shubh 019:31:03
Amrit 020:59:00
Chanchal 022:26:57
Roga 023:54:54
Kaal 025:22:51
Labh 026:50:48
Udveg 028:18:45
Shubh 029:46:41