Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Jupiter 006:24:36 Cabinet Planet Mars 007:24:35
Cabinet Planet Sun 008:24:34 Cabinet Planet Venus 009:24:33
Cabinet Planet Mercury 010:24:32 Cabinet Planet Moon 011:24:31
Cabinet Planet Saturn 012:24:30 Cabinet Planet Jupiter 013:24:29
Cabinet Planet Mars 014:24:29 Cabinet Planet Sun 015:24:28
Cabinet Planet Venus 016:24:27 Cabinet Planet Mercury 017:24:26
Cabinet Planet Moon 018:24:25 Cabinet Planet Saturn 019:24:24
Cabinet Planet Jupiter 020:24:23 Cabinet Planet Mars 021:24:22
Cabinet Planet Sun 022:24:22 Cabinet Planet Venus 023:24:21
Cabinet Planet Mercury 024:24:20 Cabinet Planet Moon 025:24:19
Cabinet Planet Saturn 026:24:18 Cabinet Planet Jupiter 027:24:17
Cabinet Planet Mars 028:24:16 Cabinet Planet Sun 029:24:15

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 006:19:54
Sarpa (Ashlesha) 007:15:12
Mitra (Anuradha) 008:10:29
Pittar (Magha) 009:05:47
Vasu (Dhanishtha) 010:01:05
Jala (PurvaAshda) 010:56:22
Vishvedeva (UttraAshda) 011:51:40
Brahma (Abhijit) 012:46:57
Brahma (Rohini) 013:42:15
Indra (Jyestha) 014:37:32
Indragni (Vishakha) 015:32:50
Rakshasha (Moola) 016:28:08
Varun (Shatavisha) 017:23:25
Aryama (UttraPhalguni) 018:18:43
Bhaga (PurvaPhalguni) 019:14:00

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 019:54:41
Ajapad (PurvaBhadra) 020:35:22
Ahirbundhya (UttraBhadra) 021:16:03
Pusha (Revathi) 021:56:44
Ashwini Kumar (Ashwini) 022:37:26
Yama (Bharani) 023:18:07
Agnee (Krittika) 023:58:47
Brahma (Rohini) 024:39:29
Chandra (Mrigashira) 025:20:09
Aditi (Punarvasu) 026:00:51
Brihspati (Pushya) 026:41:31
Vishnu (Shravana) 027:22:12
Surya (Hastha) 028:02:53
Vishvakarma (Chitra) 028:43:34
Pawan (Swati) 029:24:15

Chaughadiya

Day

Name Start
Shubh 007:08:17
Roga 008:51:57
Udveg 010:35:38
Chanchal 012:19:18
Labh 014:02:59
Amrit 015:46:39
Kaal 017:30:20
Shubh 019:14:00

Night

Name Start
Amrit 020:57:41
Chanchal 022:41:21
Roga 024:25:02
Kaal 026:08:42
Labh 027:52:23
Udveg 029:36:03
Shubh 031:19:44
Amrit 033:03:24