Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Moon 008:03:18 Cabinet Planet Saturn 009:03:20
Cabinet Planet Jupiter 010:03:22 Cabinet Planet Mars 011:03:24
Cabinet Planet Sun 012:03:26 Cabinet Planet Venus 013:03:28
Cabinet Planet Mercury 014:03:30 Cabinet Planet Moon 015:03:32
Cabinet Planet Saturn 016:03:34 Cabinet Planet Jupiter 017:03:36
Cabinet Planet Mars 018:03:38 Cabinet Planet Sun 019:03:41
Cabinet Planet Venus 020:03:43 Cabinet Planet Mercury 021:03:45
Cabinet Planet Moon 022:03:47 Cabinet Planet Saturn 023:03:49
Cabinet Planet Jupiter 024:03:51 Cabinet Planet Mars 025:03:53
Cabinet Planet Sun 026:03:55 Cabinet Planet Venus 027:03:57
Cabinet Planet Mercury 028:03:59 Cabinet Planet Moon 029:04:01
Cabinet Planet Saturn 030:04:03 Cabinet Planet Jupiter 031:04:06

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:44:13
Sarpa (Ashlesha) 008:25:11
Mitra (Anuradha) 009:06:09
Pittar (Magha) 009:47:07
Vasu (Dhanishtha) 010:28:04
Jala (PurvaAshda) 011:09:02
Vishvedeva (UttraAshda) 011:50:00
Brahma (Abhijit) 012:30:58
Brahma (Rohini) 013:11:56
Indra (Jyestha) 013:52:53
Indragni (Vishakha) 014:33:51
Rakshasha (Moola) 015:14:49
Varun (Shatavisha) 015:55:47
Aryama (UttraPhalguni) 016:36:45
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:17:42

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:12:48
Ajapad (PurvaBhadra) 019:07:54
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:02:59
Pusha (Revathi) 020:58:05
Ashwini Kumar (Ashwini) 021:53:10
Yama (Bharani) 022:48:16
Agnee (Krittika) 023:43:21
Brahma (Rohini) 024:38:27
Chandra (Mrigashira) 025:33:32
Aditi (Punarvasu) 026:28:38
Brihspati (Pushya) 027:23:43
Vishnu (Shravana) 028:18:49
Surya (Hastha) 029:13:54
Vishvakarma (Chitra) 030:09:00
Pawan (Swati) 031:04:06

Chaughadiya

Day

Name Start
Amrit 008:20:04
Kaal 009:36:52
Shubh 010:53:41
Roga 012:10:29
Udveg 013:27:17
Chanchal 014:44:06
Labh 016:00:54
Amrit 017:17:42

Night

Name Start
Chanchal 018:34:31
Roga 019:51:19
Kaal 021:07:08
Labh 022:24:56
Udveg 023:41:44
Shubh 024:58:33
Amrit 026:15:21
Chanchal 027:32:09