Hora

Planet Time Planet Time
Cabinet Planet Jupiter 008:03:42 Cabinet Planet Mars 009:03:42
Cabinet Planet Sun 010:03:41 Cabinet Planet Venus 011:03:41
Cabinet Planet Mercury 012:03:40 Cabinet Planet Moon 013:03:40
Cabinet Planet Saturn 014:03:39 Cabinet Planet Jupiter 015:03:39
Cabinet Planet Mars 016:03:38 Cabinet Planet Sun 017:03:38
Cabinet Planet Venus 018:03:37 Cabinet Planet Mercury 019:03:37
Cabinet Planet Moon 020:03:37 Cabinet Planet Saturn 021:03:36
Cabinet Planet Jupiter 022:03:36 Cabinet Planet Mars 023:03:35
Cabinet Planet Sun 024:03:35 Cabinet Planet Venus 025:03:34
Cabinet Planet Mercury 026:03:34 Cabinet Planet Moon 027:03:33
Cabinet Planet Saturn 028:03:33 Cabinet Planet Jupiter 029:03:32
Cabinet Planet Mars 030:03:32 Cabinet Planet Sun 031:03:31

Muhurtha

Day

Name Start
Shiva (Aridra) 007:44:38
Sarpa (Ashlesha) 008:25:34
Mitra (Anuradha) 009:06:30
Pittar (Magha) 009:47:26
Vasu (Dhanishtha) 010:28:22
Jala (PurvaAshda) 011:09:17
Vishvedeva (UttraAshda) 011:50:13
Brahma (Abhijit) 012:31:09
Brahma (Rohini) 013:12:05
Indra (Jyestha) 013:53:01
Indragni (Vishakha) 014:33:56
Rakshasha (Moola) 015:14:52
Varun (Shatavisha) 015:55:48
Aryama (UttraPhalguni) 016:36:44
Bhaga (PurvaPhalguni) 017:17:39

Night

Name Start
Shiva (Aridra) 018:12:43
Ajapad (PurvaBhadra) 019:07:46
Ahirbundhya (UttraBhadra) 020:01:50
Pusha (Revathi) 020:57:53
Ashwini Kumar (Ashwini) 021:52:57
Yama (Bharani) 022:48:00
Agnee (Krittika) 023:43:04
Brahma (Rohini) 024:38:07
Chandra (Mrigashira) 025:33:11
Aditi (Punarvasu) 026:28:14
Brihspati (Pushya) 027:23:18
Vishnu (Shravana) 028:18:21
Surya (Hastha) 029:13:25
Vishvakarma (Chitra) 030:08:28
Pawan (Swati) 031:03:31

Chaughadiya

Day

Name Start
Shubh 008:20:27
Roga 009:37:12
Udveg 010:53:56
Chanchal 012:10:41
Labh 013:27:26
Amrit 014:44:10
Kaal 016:00:55
Shubh 017:17:39

Night

Name Start
Amrit 018:34:24
Chanchal 019:51:09
Roga 021:07:53
Kaal 022:24:38
Labh 023:41:23
Udveg 024:58:07
Shubh 026:14:52
Amrit 027:31:37