TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Vishakha 18:04:2022 [05:33:00] 18:04:2022 [05:56:00]
2 Saturday Saptami UttraAshda 23:04:2022 [05:51:00] 23:04:2022 [06:27:00]
3 Tuesday Dwadashi PurvaBhadra 27:04:2022 [00:48:00] 27:04:2022 [05:47:00]
4 Sunday Dwitiya Krittika 02:05:2022 [03:26:00] 02:05:2022 [05:43:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Saptami Dhanishtha 21:05:2022 [23:46:00] 22:05:2022 [13:00:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Dwitiya Bharani 03:04:2022 [13:37:00] 03:04:2022 [13:39:00]
2 Sunday Tritiya Bharani 03:04:2022 [13:39:00] 04:04:2022 [06:11:00]
3 Wednesday Dwadashi PurvaPhalguni 13:04:2022 [09:37:00] 14:04:2022 [04:50:00]
4 Tuesday Tritiya Anuradha 19:04:2022 [05:55:00] 19:04:2022 [16:39:00]
5 Friday Saptami PurvaAshda 22:04:2022 [08:43:00] 22:04:2022 [20:14:00]
6 Wednesday Dwadashi UttraBhadra 27:04:2022 [17:05:00] 28:04:2022 [00:24:00]
7 Wednesday Tritiya Mrigashira 04:05:2022 [03:18:00] 04:05:2022 [07:33:00]
8 Sunday Saptami Pushya 08:05:2022 [05:38:00] 08:05:2022 [14:57:00]
9 Tuesday Dwitiya Anuradha 17:05:2022 [06:26:00] 17:05:2022 [10:46:00]
10 Sunday Saptami Dhanishtha 22:05:2022 [05:29:00] 22:05:2022 [13:00:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Pratipada Rohini 30:05:2022 [17:00:00] 31:05:2022 [10:01:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Chaturthi Aridra 05:05:2022 [06:16:00] 05:05:2022 [10:01:00]
2 Saturday Chaturdashi Swati 14:05:2022 [17:28:00] 15:05:2022 [05:33:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Chaturdashi Swati 14:05:2022 [17:28:00] 15:05:2022 [05:33:00]
2 Tuesday Dashami UttraBhadra 24:05:2022 [22:33:00] 25:05:2022 [05:29:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dashami UttraBhadra 24:05:2022 [22:33:00] 25:05:2022 [05:29:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Purnima Vishakha 16:05:2022 [05:33:00] 16:05:2022 [13:18:00]
2 Wednesday Tritiya Moola 18:05:2022 [08:09:00] 19:05:2022 [05:31:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Purnima Vishakha 16:05:2022 [05:33:00] 16:05:2022 [13:18:00]
2 Saturday Shashthi Shravana 21:05:2022 [05:30:00] 21:05:2022 [23:46:00]
3 Sunday Saptami Dhanishtha 22:05:2022 [05:30:00] 22:05:2022 [22:46:00]
4 Wednesday Ekadashi Revathi 25:05:2022 [23:19:00] 26:05:2022 [05:28:00]
5 Thursday Dwadashi Ashwini 27:05:2022 [00:38:00] 27:05:2022 [05:28:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Ekadashi UttraPhalguni 12:05:2022 [05:35:00] 12:05:2022 [19:30:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Tritiya Rohini 03:05:2022 [05:42:00] 04:05:2022 [05:41:00]
2 Tuesday Tritiya Mrigashira 04:05:2022 [05:41:00] 04:05:2022 [07:33:00]
3 Tuesday Tritiya Jyestha 18:05:2022 [03:01:00] 18:05:2022 [05:32:00]
4 Thursday Panchami Aridra 05:05:2022 [10:01:00] 06:05:2022 [05:40:00]
5 Thursday Panchami PurvaAshda 19:05:2022 [20:24:00] 20:05:2022 [05:31:00]
6 Friday Shashthi Punarvasu 06:05:2022 [13:33:00] 07:05:2022 [05:39:00]
7 Friday Shashthi UttraAshda 20:05:2022 [17:29:00] 21:05:2022 [05:30:00]
8 Saturday Chaturdashi Chitra 14:05:2022 [15:23:00] 15:05:2022 [05:33:00]
9 Saturday Chaturdashi Bharani 28:05:2022 [13:10:00] 29:05:2022 [05:27:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Pratipada Bharani 01:05:2022 [05:43:00] 02:05:2022 [03:26:00]
2 Monday Dwitiya Krittika 02:05:2022 [05:43:00] 03:05:2022 [05:19:00]
3 Thursday Chaturthi Mrigashira 05:05:2022 [05:40:00] 05:05:2022 [10:01:00]
4 Friday Dwadashi Hastha 13:05:2022 [05:35:00] 13:05:2022 [17:27:00]
5 Tuesday Pratipada Anuradha 17:05:2022 [05:32:00] 17:05:2022 [06:26:00]
6 Wednesday Tritiya Jyestha 18:05:2022 [05:32:00] 18:05:2022 [23:37:00]
7 Thursday Chaturthi Moola 19:05:2022 [05:31:00] 19:05:2022 [20:24:00]
8 Friday Dwadashi Ashwini 27:05:2022 [05:28:00] 27:05:2022 [11:48:00]
9 Tuesday Pratipada Rohini 31:05:2022 [05:27:00] 31:05:2022 [19:19:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Shashthi Punarvasu 07:05:2022 [05:39:00] 07:05:2022 [14:57:00]
2 Tuesday Dashami PurvaPhalguni 10:05:2022 [19:25:00] 11:05:2022 [05:36:00]
3 Saturday Shashthi Shravana 21:05:2022 [05:30:00] 21:05:2022 [14:59:00]
4 Tuesday Dashami PurvaBhadra 24:05:2022 [10:46:00] 25:05:2022 [05:29:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Tritiya Jyestha 18:05:2022 [05:32:00] 18:05:2022 [23:37:00]

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga