TriPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Saptami Punarvasu 17:10:2022 [02:14:00] 17:10:2022 [06:26:00]
2 Saturday Dwadashi UttraPhalguni 22:10:2022 [13:50:00] 22:10:2022 [18:03:00]

DwiPushkar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya Chitra 27:09:2022 [06:16:00] 28:09:2022 [02:29:00]

Raj Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya Chitra 27:09:2022 [06:16:00] 28:09:2022 [02:29:00]
2 Tuesday Tritiya Chitra 28:09:2022 [02:29:00] 28:09:2022 [06:14:00]
3 Sunday Purnima UttraBhadra 09:10:2022 [06:21:00] 09:10:2022 [16:20:00]
4 Tuesday Dwitiya Bharani 11:10:2022 [16:17:00] 12:10:2022 [01:30:00]
5 Wednesday Tritiya Bharani 12:10:2022 [01:30:00] 12:10:2022 [17:10:00]
6 Friday Dwadashi PurvaPhalguni 21:10:2022 [17:23:00] 22:10:2022 [06:29:00]
7 Tuesday Amavashya Chitra 25:10:2022 [06:31:00] 25:10:2022 [14:17:00]
8 Friday Tritiya Anuradha 28:10:2022 [06:33:00] 28:10:2022 [10:34:00]

Kumar Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Pratipada Vishakha 26:10:2022 [13:24:00] 26:10:2022 [14:42:00]

Sthir Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Chaturthi Krittika 13:10:2022 [06:23:00] 13:10:2022 [18:41:00]
2 Saturday Trayodashi UttraPhalguni 22:10:2022 [18:03:00] 23:10:2022 [06:29:00]

AmritSidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya Ashwini 11:10:2022 [06:22:00] 11:10:2022 [16:17:00]
2 Sunday Trayodashi Hastha 23:10:2022 [14:34:00] 24:10:2022 [06:30:00]

SarvarthSidhi Yoga

Sidhhi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Sunday Saptami Moola 02:10:2022 [06:17:00] 03:10:2022 [01:52:00]
2 Wednesday Tritiya Krittika 12:10:2022 [17:10:00] 13:10:2022 [06:23:00]
3 Friday Ekadashi PurvaPhalguni 21:10:2022 [13:28:00] 22:10:2022 [06:29:00]
4 Sunday Shashthi Moola 30:10:2022 [06:34:00] 30:10:2022 [07:25:00]

Chara Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Saturday Saptami Moola 02:10:2022 [03:11:00] 02:10:2022 [06:17:00]
2 Thursday Dwadashi Shatavisha 06:10:2022 [19:42:00] 07:10:2022 [06:20:00]
3 Friday Ekadashi Magha 21:10:2022 [06:28:00] 21:10:2022 [13:28:00]
4 Saturday Panchami Moola 29:10:2022 [09:05:00] 30:10:2022 [06:34:00]

Mrityu Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Monday Navami UttraAshda 04:10:2022 [00:25:00] 04:10:2022 [06:18:00]

YamaGhanta Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Thursday Chaturthi Krittika 13:10:2022 [06:23:00] 13:10:2022 [18:41:00]
2 Friday Panchami Rohini 14:10:2022 [06:24:00] 14:10:2022 [20:47:00]

YamaDanstra Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dwitiya Bharani 11:10:2022 [16:17:00] 12:10:2022 [06:23:00]
2 Friday Panchami Rohini 14:10:2022 [06:24:00] 14:10:2022 [20:47:00]
3 Friday Tritiya Anuradha 28:10:2022 [06:33:00] 28:10:2022 [10:42:00]

VajraMushal Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Friday Shashthi Jyestha 01:10:2022 [04:19:00] 01:10:2022 [06:17:00]
2 Tuesday Navami UttraAshda 04:10:2022 [06:18:00] 04:10:2022 [22:51:00]
3 Wednesday Ekadashi Dhanishtha 05:10:2022 [21:15:00] 06:10:2022 [06:19:00]
4 Monday Chaturdashi Chitra 24:10:2022 [14:42:00] 25:10:2022 [06:31:00]
5 Friday Chaturthi Jyestha 28:10:2022 [10:42:00] 29:10:2022 [06:34:00]

Sidhhida Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Wednesday Dwitiya Vishakha 26:10:2022 [14:42:00] 27:10:2022 [06:32:00]
2 Saturday Chaturthi Jyestha 29:10:2022 [06:34:00] 29:10:2022 [08:14:00]

Amrita Tithi Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Pratipada Swati 25:10:2022 [16:19:00] 26:10:2022 [06:31:00]
2 Saturday Panchami Jyestha 29:10:2022 [08:14:00] 30:10:2022 [05:50:00]
3 Sunday Shashthi Moola 30:10:2022 [06:34:00] 31:10:2022 [03:28:00]

KRAKACHA YOGA

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)
1 Tuesday Dashami UttraAshda 04:10:2022 [14:21:00] 05:10:2022 [06:19:00]
2 Wednesday Navami Pushya 19:10:2022 [06:27:00] 19:10:2022 [14:14:00]
3 Saturday Shashthi Moola 30:10:2022 [05:50:00] 30:10:2022 [06:34:00]

Hutashan Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Dagdha Yoga

# Vaar Tithi Nakshatra Start Date(Time) End Date(Time)

Vish Yoga

SarvarthSidhi Yoga